اثر بخشی کلی تجهیزات OEE بروی تخته سفید

dsc00338

امروزکارخانه پژال کاران بودم مبحث اثربخشی کلی تجیهزات را مشاوره می دادم و برای پرسنل تولید ، کیفیت و نت به صورت فشرده بحث اثربخشی کلی تجهیزات را تشریح کردم ماحصل کار روی تخته سفید ( تخته سیاه سابقه ) اینطوری شد.

این مطلب تاکنون ۸۴۷ بار مطالعه شده است.