ارزیابی نگهداری و تعمیرات و عارضه یابی سازمان های بزرگ صنعتی

ارزیابی نگهداری و تعمیرات و دارایی فیزیکی سازمان ها برای عارضه یابی مشکلات نگهداری و تعمیرات بر اساس چاچوب استاندارد