سيستمهاي مکانيزه تعميرات و نگهداري (CMMS) قسمت اول

مقدمه

سيستم‌هاي مديريت نگهداري (COMPUTERISED MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEMS) مكانيزه بطور فزاينده‌اي در مديريت كنترل و نگاهداري تجهيزات در صنايعتوليدي و خدماتي پيشرفته مورد استفاده قرار مي‌گيرند. اصول CMMS اولين بار در سيستمنگاهداري تجهيزات بيمارستاني بكار گرفته شد و علت آن اهميت سلامت دستگاهها وتجهيزات پزشکي بود چرا که وقوع نتايج بد مي‌توانست زندگي بسياري را با خطر مرگمواجه نمايد. اخيراً شركت‌هاي خصوصي به ارزش اين سيستم‌ها به عنوان يك ابزار ارتقاءعملكرد نگاهداري و تعميرات كاملاً واقف هستند. ظهور كامپيوترهاي شخصي در ساليانگذشته، باعث افزايش محبوبيت آن در ميان شركت ها شده است. هر چه مهارت كامپيوتريپرسنل نگاهداري و تجهيزات بيشتر و بيشتر مي شود، احترام به اين سيستم ها به عنوانيك گزينه جالب توجه بيشتر مي شود. از اينرو، سرمايه گذاري سازمانها بر روي CMMS روزبروز بيشتر مي شود. اين سيستم ها معمولاً بگونه اي طراحي مي شوند كه الزامات كنترلمدارك ISO 9002 و بخشي از فلسفه TPM را نيز پشتيباني مي كنند.

اهميت و کاربرد سيستمهاي CMMS

افزايش حجم اطلاعات درواحد‌هاي تعميرات و نگهداري و لزوم بررسي و تجزيه و تحليل اطلاعات به منظور تصميمگيري مناسب، نياز به مكانيزه کردن را در امر تعميرات نگهداري بيش از پيش نمايانمي‌سازد. امكان استفاده از نموادارهاي پارتو، نياز به فيلتراسيون روي اطلاعات ونياز به دسته بندي اطلاعات از مهمترين عواملي هستند كه نياز به وجود اتوماسيونراملموس مي‌نمايند. امکان بررسي‌هاي هزينه اي در دوره‌هاي زماني مشخص، تعريفتجهيزات مجازي،

كنترل عملكرد پرسنل، بررسي آماري در مورد دوباره كاري ها، امكانكنترل موجودي انبار قطعات يدكي و تعريف حداقل موجودي و نقطه سفارش براي تجهيزاتيدكي از ديگر مزاياي وجود تعميرات و نگهداري مكانيزه مي‌باشد. درمورد امكان تعريفتجهيزات مجازي مزيت سيستم مكانيزه اين است كه مي‌تواند فعاليت‌هاي مرتبط با تعميراترا كنترل نمايد.

از قابليت‌هاي استفاده از سيستم هاي مكانيزه ميتوان به امكاندسته بندي عيوب, علل خرابي و علل تاخير در انجام فعاليتها اشاره نمود و بدين ترتيبامكان بررسي آمارهاي مربوطه فراهم ميشود. همچنين مسائل خرابي هر دستگاه را دربخش‌هاي مختلف آن، زمان توقف ناشي از هر عيب در دستگاه را نيز ميتوان كنترل نمود كهگاها منجر به حصول نتايج جالبي مي‌گردد چرا که سهم زيادي از درصد توقفات كل تجهيزاتبه خرابي يك قطعة كوچك در يك دستگاه مربوط مي‌شود.

همچنين مي‌توان ازقابليت‌هاي گزارش گيري متنوع به منظور بررسي وقايع استفاده نمود. از مزاياي استفادهاز سيستم مكانيزه ميتوان به امكان گزارش گيري از روند عملكرد در دوره‌هاي زمانيدلخواه اشاره نمود و بدين ترتيب مي‌توان در دوره هايي كه روند مورد نظر عملكردمطلوب را نمايش نمي دهد، عوامل مؤثر را مورد تجزيه و تحليل قرار داد. همچنينمي‌توان در فايل مشخصات فني ماشين آلات اطلاعات فني و حتي نقشه‌هاي قطعات ماشين رانگهداري نمود. ارتباط با فايل قطعات انبار و تحت شبكه كاركردن به انظمام قابليتمديريت كاربران و محدود كردن اختيارات آنها از مزاياي سيستم مكانيزه مي‌باشد.

روشن است كه اقدامات تعميرات و نگهداري تجهيزات آنهم با استفاده از بهترين وسريعترين تکنولوژيهاي در دسترس اهميت فوق العاده اي پيدا کرده است.

سيستم CMMS کارا پاسخگوي موارد ذيل مي باشد:

  1. سازماندهي شرايط پايه و زيرساختهاي سيستم متناسب با سازمان و شرايط منعطف ومتغير
  2. پاسخگويي به فرآيندها و روش هاي منعطف يا متغير متناسب با عوامل و پارامترهايهر شرايط درهر زمان، مكان و موقعيت
  3. پاسخگويي به تمامي سطوح سازماني مرتبط و ايفاي نقش سطوح مختلف فرماندهي وكارشناسي با وابستگي‌هاي متفاوت سازماني
  4. پاسخگويي به تمامي نيازهاي تعميراتي در سطوح مختلف پاسخگويي مناسب در تغييرشرايط سريع عمليات سازمان
  5. ايجاد امكان برقراري ساز و كارهاي فرهنگ سازي در طراحي و اجراي سيستم مناسب باتوجه به سطوح فرهنگي گوناگون و شرايط زماني و مكاني متفاوت
  6. فرمت هاي كاري منعطف و سازگار با شرايط متغير
  7. ايجاد امكان اندازه‌گيري پارامترهاي ارزيابي سيستم و سازمان و پويايي سيستم باعنايت به تمامي ويژگيها و پيچيدگيهاي سازمان

ايجاد يك سيستم پشتيباني تصميم( DSS) براي مديران در تمامي رده‌هاي عملياتي، تعميراتي و پشتيباني

منابع

[1] Winston C, N.,”Administration and Training: Keys to CMMS Implementation Success”, Plant         maintenance, 2003, online at  http://www.mt-online.com/articles/0402_admintraining.cfm?pf=1

[2] Weir B. “Computerised Maintenance Management Systems (CMMS)”, Plant maintenance, 2003, online at  http://www.plant-maintenance.com/articles/CMMS_systems.shtml

[3] “COMPUTERISED MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEMS (CMMS)”, online at             http://student.ce.luth.se/gu/lp3/abd004/400cea01857aa/CMMS.pdf

[4] What is CMMS, online at http://www.reliabilityweb.com

خرید نرم افزار نگهداری و تعمیرات اکسل CMMS Excel توصیه می شود برای مشخصات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

3 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ده + 10 =