تحلیل وایبل بر روي HP پکینگ هاي کمپرسور ثانویه واحد پلی اتیلن سبک

تحلیل وایبل بر روي HP پکینگ هاي کمپرسور ثانویه واحد پلی اتیلن سبک

تحلیل وایبل بر روي HP پکینگ هاي کمپرسور ثانویه واحد پلی اتیلن سبکآقای مهندس منوچهر مکی از واحد برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات شرکت پلیمر آریاساسول در زمینه تحلیل وایبل بر روي HP پکینگ هاي کمپرسور ثانویه واحد پلی اتیلن سبک کار کرده اند و مقاله ای ارائه دادند که در پنل نفت همایش اخیر مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات در تهران ارائه شد. ایشان از خوانندگان و دوستان گرامی سایت نت بهره ور فراگیر بوده و محبت داشته اند اصل مقاله را برای درج در سایت اهدا کردند.
هدف این تحقیق، محاسبه زمان بهینـه بـراي انجـام تعمیـرات پیشگیرانه بر روي HPپکینگ 2هاي کمپرسـور ثانویـه واحـد پلی اتیلن سبک شرکت پلیمر آریاساسول با استفاده از تحلیل وایبل می باشد.در این تحقیـق از اطلاعـات عمـر HPپکینـگ هاي 6سیلندر مرحله دوم این کمپرسور از سال 1388تا سال 1395به مدت 8سال استفاده شـده اسـت.براي اعتبارسـنجی داده هاي عمر ،بر روي داده ها، تست روند لاپلاس 3انجام شـده است و بعد از محاسبه پارامتر هاي تابع توزیـع وایبـل، آزمـون کولموگروف اسمیرنوف 4به منظور تایید قابـل اطمینـان بـودن پارامترهاي محاسبه شده انجام شده اسـت. در مرحلـه بعـد بـا ساخت مدل هزینه اي سعی شده است که زمـان بهینـه انجـام تعمیرات پیشگیرانه محاسبه شود.
نتیجه تحقیق به این صورت بوده است که براي یکی از پگینگ ها به علت وجود رونـد در داده هـاي عمـر، محاسـبات تحلیـل وایبـل قابـل انجـام نبـوده و چهـار HPپکینـگ دیگـر الگـوي شکست، رشد کمی داشته است و در مـورد یکـی از سـیلندرها، تابع بهینه سازي هزینه ساخته و حل شده است.

این مقاله را دانلود کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × یک =