تحلیل وایبل بر روی HP پکینگ های کمپرسور ثانویه واحد پلی اتیلن سبک

[تعداد: 1    میانگین: 2/5]

آقای مهندس منوچهر مکی از واحد برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات شرکت پلیمر آریاساسول در زمینه تحلیل وایبل بر روی HP پکینگ های کمپرسور ثانویه واحد پلی اتیلن سبک کار کرده اند و مقاله ای ارائه دادند که در پنل نفت همایش اخیر مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات در تهران ارائه شد. ایشان از خوانندگان و دوستان گرامی سایت نت بهره ور فراگیر بوده و محبت داشته اند اصل مقاله را برای درج در سایت اهدا کردند.
هدف این تحقیق، محاسبه زمان بهینـه بـرای انجـام تعمیـرات پیشگیرانه بر روی HPپکینگ ۲های کمپرسـور ثانویـه واحـد پلی اتیلن سبک شرکت پلیمر آریاساسول با استفاده از تحلیل وایبل می باشد.در این تحقیـق از اطلاعـات عمـر HPپکینـگ های ۶سیلندر مرحله دوم این کمپرسور از سال ۱۳۸۸تا سال ۱۳۹۵به مدت ۸سال استفاده شـده اسـت.برای اعتبارسـنجی داده های عمر ،بر روی داده ها، تست روند لاپلاس ۳انجام شـده است و بعد از محاسبه پارامتر های تابع توزیـع وایبـل، آزمـون کولموگروف اسمیرنوف ۴به منظور تایید قابـل اطمینـان بـودن پارامترهای محاسبه شده انجام شده اسـت. در مرحلـه بعـد بـا ساخت مدل هزینه ای سعی شده است که زمـان بهینـه انجـام تعمیرات پیشگیرانه محاسبه شود.
نتیجه تحقیق به این صورت بوده است که برای یکی از پگینگ ها به علت وجود رونـد در داده هـای عمـر، محاسـبات تحلیـل وایبـل قابـل انجـام نبـوده و چهـار HPپکینـگ دیگـر الگـوی شکست، رشد کمی داشته است و در مـورد یکـی از سـیلندرها، تابع بهینه سازی هزینه ساخته و حل شده است.

این مقاله را دانلود کنید.

0 پاسخ

ثبت دیدگاه

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
به ما بپیوندید !

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *