در زیر قاعده محاسبه شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE به شکل تصویری بیان شده است.

شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات

شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات

بر اساس همین فرمت در تصویر زیر نحوه بهبود شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE بیان گردیده است.

شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات

شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات

دوره آموزش اثربخشی کلی تجهیزات OEE در سایت فعال است و شما در این دوره فیلم ها ، استانداردهای ، جزو و کتاب شاخص اثربخشی کلی تجهیزات را با هم دریافت کنید.

لینک ثبت نام دوره آموزش اثربخشی کلی تجهیزات OEE