سیستم مکانیزه نگهداری و تعممیرات CMMS

سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات CMMS

سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات CMMS COMPUTERISED MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEMS می نامند. مکانیزه بطور فزاینده‌ای در مدیریت کنترل و نگهداری تجهیزات در صنایع تولیدی و خدماتی پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرند. اصول CMMS اولین بار در سیستم نگهداری تجهیزات بیمارستانی بکار گرفته شد و علت آن اهمیت سلامت دستگاه ها و تجهیزات پزشکی بود چرا که وقوع نتایج بد می‌توانست زندگی بسیاری را با خطر مرگ مواجه نماید.

اخیراً شرکت‌های خصوصی به ارزش این سیستم‌ها به عنوان یک ابزار ارتقاء عملکرد نگاهداری و تعمیرات کاملاً واقف هستند. ظهور کامپیوترهای شخصی در سالیان گذشته، باعث افزایش محبوبیت آن در میان شرکت ها شده است. هر چه مهارت کامپیوتری پرسنل نگهداری و تجهیزات بیشتر و بیشتر می شود، احترام به این سیستم ها به عنوان یک گزینه جالب توجه بیشتر می شود. از اینرو، سرمایه گذاری سازمانها بر روی CMMS روزبروز بیشتر می شود. این سیستم ها معمولاً بگونه ای طراحی می شوند که الزامات کنترل مدارک ISO 9002 و بخشی از فلسفه TPM را نیز پشتیبانی می کنند.

اهمیت و کاربرد سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات CMMS

افزایش حجم اطلاعات درواحد‌های تعمیرات و نگهداری و لزوم بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات به منظور تصمیم گیری مناسب، نیاز به مکانیزه کردن را در امر تعمیرات نگهداری بیش از پیش نمایان می‌سازد. امکان استفاده از نموادارهای پارتو، نیاز به فیلتراسیون روی اطلاعات ونیاز به دسته بندی اطلاعات از مهمترین عواملی هستند که نیاز به وجود اتوماسیون را ملموس می‌نمایند.

امکان بررسی‌های هزینه ای در دوره‌های زمانی مشخص، تعریف تجهیزات مجازی، کنترل عملکرد پرسنل، بررسی آماری در مورد دوباره کاری ها، امکان کنترل موجودی انبار قطعات یدکی و تعریف حداقل موجودی و نقطه سفارش برای تجهیزات یدکی از دیگر مزایای وجود تعمیرات و نگهداری مکانیزه می‌باشد. درمورد امکان تعریف تجهیزات مجازی مزیت سیستم مکانیزه این است که می‌تواند فعالیت‌های مرتبط با تعمیرات را کنترل نماید.

از قابلیت‌های استفاده از سیستم های مکانیزه میتوان به امکان دسته بندی عیوب, علل خرابی و علل تاخیر در انجام فعالیتها اشاره نمود و بدین ترتیب امکان بررسی آمارهای مربوطه فراهم می شود. همچنین مسائل خرابی هر دستگاه را دربخش‌های مختلف آن، زمان توقف ناشی از هر عیب در دستگاه را نیز میتوان کنترل نمود که گاها منجر به حصول نتایج جالبی می‌گردد چرا که سهم زیادی از درصد توقفات کل تجهیزات به خرابی یک قطعه کوچک در یک دستگاه مربوط می‌شود.

همچنین می‌توان ازقابلیت‌های گزارش گیری متنوع به منظور بررسی وقایع استفاده نمود. از مزایای استفاده از سیستم مکانیزه میتوان به امکان گزارش گیری از روند عملکرد در دوره‌های زمانی دلخواه اشاره نمود و بدین ترتیب می‌توان در دوره هایی که روند مورد نظر عملکرد مطلوب را نمایش نمی دهد، عوامل مؤثر را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. همچنین می‌توان در فایل مشخصات فنی ماشین آلات اطلاعات فنی و حتی نقشه‌های قطعات ماشین را نگهداری نمود. ارتباط با فایل قطعات انبار و تحت شبکه کارکردن به انظمام قابلیتمدیریت کاربران و محدود کردن اختیارات آنها از مزایای سیستم مکانیزه می‌باشد.

روشن است که اقدامات تعمیرات و نگهداری تجهیزات آن هم با استفاده از بهترین وسریع ترین تکنولوژیهای در دسترس اهمیت فوق العاده ای پیدا کرده است.

کارائی نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS

سیستم CMMS کارا پاسخگوی موارد ذیل می باشد:

 1. سازماندهی شرایط پایه و زیرساختهای سیستم متناسب با سازمان و شرایط منعطف ومتغیر
 2. پاسخگویی به فرآیندها و روش های منعطف یا متغیر متناسب با عوامل و پارامترهایهر شرایط درهر زمان، مکان و موقعیت
 3. پاسخگویی به تمامی سطوح سازمانی مرتبط و ایفای نقش سطوح مختلف فرماندهی وکارشناسی با وابستگی‌های متفاوت سازمانی
 4. پاسخگویی به تمامی نیازهای تعمیراتی در سطوح مختلف پاسخگویی مناسب در تغییرشرایط سریع عملیات سازمان
 5. ایجاد امکان برقراری ساز و کارهای فرهنگ سازی در طراحی و اجرای سیستم مناسب باتوجه به سطوح فرهنگی گوناگون و شرایط زمانی و مکانی متفاوت
 6. فرمت های کاری منعطف و سازگار با شرایط متغیر
 7. ایجاد امکان اندازه‌گیری پارامترهای ارزیابی سیستم و سازمان و پویایی سیستم باعنایت به تمامی ویژگیها و پیچیدگی های سازمان
 8. ایجاد یک سیستم پشتیبانی تصمیم( DSS) برای مدیران در تمامی رده‌های عملیاتی، تعمیراتی و پشتیبانی

انتخاب نرم افزار CMMS مناسب   

سازمانها بنا بر ویژگیهای سازمانی خود از فرآیندها، روشها و برنامه‌هایی استفاده می‌کنند که در شرایط مختلف شکل می‌پذیرند. در این راستا تجهیزات و ماشین آلات به عنوان یک رکن اساسی در تکنولوژی هایی هستند که سازمانها در فرآیندهای عملیاتی خود از آنها استفاده می کنند. فرآیند تولید نقشی تعیین کننده در انتخاب تجهیزات داشته و بعنوان یکی از فاکتورهای مهم تلقی می‌شود. تجهیزات در شرایط مختلف اعم از عادی و بحران باید با اطمینانی بالا در دسترس قرار داشته و ثمربخشی مورد انتظار را ارائه نمایند.      

نگهداری و تعمیرات در تجهیزات پیچیده و در سازمان های مختلف اشکال متفاوتی به خود می گیرد و باید بر اساس ویژگیهای مورد نیاز سازمان و فرآیند با توجه به خصوصیات و ویژگیهای مختلف مورد انتظار انتخاب شود. تعدادی از ویژگیهای مهم سازمانها,فرآیندها و تجهیزات عبارتند از :

توان تولید سازمان : توان تولید و به عبارتی قابلیت عملیات سازمان ها عبارت است از توان سازمان در اجرای مأموریت های محوله (اعم از تولید محصول و ارائه خدمات هم از لحاظ کیفیت و هم کمیت) می‌باشد. توان تولید از جمله پارامترهایی است که در انتخاب سیستم CMMS مورد توجه قرار می گیرد. عوامل اساسی که تعیین کننده توان تولید هستند عبارتند از:

 • عوامل انسانی
 • تجهیزات
 • روش ها
 • عوامل پشتیبانی

توان تولید تا حدودی بر اساس نوع تجهیزات انتخاب شده و صحت و سلامت آنها تعیین می شود و لذا تعمیرات و نگهداری اهمیتی ویژه در رساندن سازمان به توان تولیدی مورد انتظار خود بازی می کند. اکثر سازمان ها برای ارائه سرویس های مناسب خدماتی، تولیدی و عملیاتی متناسب با نوع مأموریتی که برای آنها ترسیم گردیده است به استفاده از تجهیزات مناسب ملزم خواهند بود تا حدی که خروج تجهیزات از لیست امکانات سازمان، به معنی توقف در اجرای مأموریت ها تلقی شده و حداقل اینکه در استراتژی عملیاتی سازمان نیاز به انجام تغییراتی بعضا بصورت زیربنایی را الزامی می‌نماید.

توفیق در اجرای مأموریتهای وابسته به تجهیزات نیز به درجه اطمینان و قابلیت دسترسی آنها مرتبط بوده به نوعی که رابطه تنگاتنگی میان توفیق سازمان در اجرای مأموریت های عملیاتی و اثربخشی تجهیزات ترسیم می‌گردد لذا پنجره ورود به مباحث بعدی را از این دیدگاه باز می‌کنیم که سازمان مجاب به استفاده از تجهیزات، ملزم به انجام فرآیندها و فعالیت هایی برای آماده به کار نگهداشتن تجهیز بعنوان رویکردی اساسی درسازمان بوده و رویکرد مزبور را تحت یک سیستم منسجم و کارآمد عملیاتی، مدیریت می‌کند.

اثربخشی تجهیزات و عوامل موثر برآن: درجه اثربخشی تجهیزات به عوامل چندگانه‌ای وابسته بوده که بصورت ذیل عنوان می‌شوند؛

 • قابلیت اطمینان : سرویس‌دهی یا عملیات مورد انتظار را هنگام بهره‌برداری برآورده نمایند و به کیفیت و صحت عملیات، اطمینان بالایی وجود داشته باشد
 • قابلیت دسترسی : هر زمان که لازم باشد در اختیار و در دسترس باشند
 • قابلیت بهره‌برداری (اپراتوری) : این قابلیت نیز خود به عامل” انگیزه” و عامل مهم” آموزش” وابسته است که به دلیل جلوگیری از اطاله بحث در این مقوله به آن پرداخته نمی‌شود
 • قابلیت تعمیر و پشتیبانی تعمیر : هنگام خرابی در کوتاه ترین زمان ممکن تعمیر و مجددا به عملیات بازگردانده شود

افزایش توان تولید به افزایش اثربخشی تجهیزات و این افزایش خود نیز به ویژگی پارامترهای فوق بستگی دارد. در همین راستا و با نگاهی عملی می‌توان انتظاراتی که از تجهیزات عملیاتی وجود دارد را بطور خلاصه در داشتن قابلیت ها بالا و هزینه های پائین دستیابی به این قابلیت ها عنوان نمود. حصول انتظارات فوق با رعایت موارد ذیل امکان پذیر می‌گردد:

 1. توجه ویژه به نگهداری قبل از خرابی
 2. تعمیر در کمترین زمان ممکن
 3. تعمیر در زمان بیکاری یا غیر عملیاتی تجهیزات
 4. کاهش زمان انتظار در صف تعمیر
 5. انجام کیفی فعالیت‌های نگهداری و تعمیر
 6. دقت در طراحی و ساخت تجهیز و یا خرید تجهیزات کیفی
 7. بهره‌برداری صحیح از تجهیز
 8. شناسایی زمان های وقوع خرابی
 9. بازرسی فنی در موقع مناسب
 10. استفاده به جا و به موقع از امکانات و منابع مورد نیاز نگهداری و تعمیرات
 11. برآورد صحیح نیاز به منابع نگهداری و تعمیرات
 12. برنامه ریزی صحیح انجام نگهداری و تعمیرات
 13. استفاده از پرسنل ورزیده و با مهارت و انگیزه لازم
 14. تدوین صحیح استراتژی ها و اهداف

رعایت موارد فوق و حصول انتظارات یاد شده در یک فراگرد سیستمی با تمامی ویژگی های یک سیستم نگهداری و تعمیرات جامع بنحوی که تمامی عوامل مؤثر در آن در تمامی طول عمر تجهیز ایفای نقش نمایند شدنی است که طبعا از مدلی خاص  نشأت خواهد گرفت.       

 1. ویژگیهای ذیل را درچنین مدلی می توان مرور نمود:
 2. ویژگی تجهیزاتی که در پروسه مزبور نگهداری و تعمیر می‌شوند.
 3. ویژگی سازمانی که حسب ساختار مشخص با سطوح متعدد دارای عرض و طولی که حسب موقعیت های مختلف بطور منعطف و متغیر شکل می‌پذیرند که در واحدهای بکارگیرنده تجهیزات، رده‌های پشتیبان و صف و ستاد ایفای نقش می‌کنند.
 4. ویژگی فرآیندها، دستورالعمل ها و روش‌هایی که ابتدا، انتها، طول و چگونگی انجام عملیاتی خاص را ترسیم می‌کنند و تحت محدودیت ها و شرایط مختلف سازمانی از موقعیت های زمانی ومکانی، شرایط عادی و بحران نیز تأثیر می‌پذیرند.
 5. چگونگی شرایط و موقعیت ها و حالاتی که بر فرآیندها، روش ها، ساختار و سازمان و سایر موارد مقتضی اثر می‌گذارند.
 6. ویژگی ارتباطات و تعاملات در سازمان‌ها برحسب سطوح سازمانی درحوزه نت و سازمان های پشتیبانی در صف و ستاد.
 7. ویژگی‌ها و محدودیت‌های منابع در دسترس و یا قابل حصول که جهت انجام نگهداری و تعمیرات مورد استفاده قرار می‌گیرند.
 8. ویژگی بسترهای ارتباطی که بتوان برای برقراری ارتباط صحیح و سریع و جاری ساختن فرآیندها از آن استفاده نمود و میزان سطح و عمقی که در واحدها ، مجاز شمرده می‌شود.

چگونگی درجه پیچیدگی هر کدام از ویژگی‌ها و محدودیت‌های ذیربط و سایر موارد مدل شده فوق ملاحظاتی را برای طرح سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات مکانیزه CMMS دیکته می‌کند.  

جزئیات معیارها و شاخص های انتخاب سیستم CMMS

با توجه به موارد فوق برای طراحی سیستم مناسب نت سئوالات ذیل باید مورد بررسی قرار گیرد:

 1. نگهداری و تعمیرات بر روی چه تجهیزاتی انجام خواهد گرفت؟
 2. کدامیک از استراتژی های مختلف نت بر روی تجهیزات اعمال خواهد شد؟ استراتژی نگهداری و تعمیرات بر کدامیک از روش‌ها  مطرح مبتنی خواهد بود؟
 3. سطوح تعمیراتی برای تقسیم‌بندی وظایف فنی تعمیراتی چگونه خواهد بود؟ چه رده‌های تعمیراتی برای فعالیت‌های نت تجهیزات در نظر گرفته می‌شود؟
 4. سطوح تعمیراتی فوق توسط چه واحدهایی از سازمان انجام خواهد گردید؟
 5. محل انجام فعالیت‌های نت برای هر کدام از رده‌های تعمیراتی، کجا و چگونه است؟ نوع فعالیت‌ها و ارتباط و وابستگی آنها چگونه خواهد بود؟
 6. در ساز و کار انجام فعالیت‌های تعمیراتی چه نقشی برای سطوح سازمانی مختلف و رده‌های اجرایی یا مدیریتی در نظر گرفته می‌شود؟
 7. واحدهای تعمیراتی و سایر واحدهای سازمان از جمله سازمان‌های پشتیبان با چه ساختار تشکیلاتی شکل خواهند گرفت؟ نقش و وظیفه هر کدام در زمینه نت چه خواهد بود؟
 8. امکانات مورد نیاز انجام فعالیت‌ها و فرآیندهای نت توسط چه رده‌هایی تأمین شده و چگونه در اختیار تعمیرکاران یا مجریان نت قرار خواهد گرفت؟
 9. برای انجام فعالیت‌ها و فرآیندهای سیستم نت چه اطلاعاتی و مابین کدام رده‌های سازمان و در چه سطحی بایستی مبادله شود؟
 10. برای جریان یافتن اطلاعات در هر سطح و هر زمینه فنی یا پشتیبانی، مدیریتی و یا اجرایی چه محمل هایی مناسب است و چه فرآیندی در سازمان طی خواهد شد؟
 11. ابتدا و انتهای جریان عملیات و فرآیند مناسب برای هر عملیات مرتبط با نت کجا و چگونه است؟
 12. چه اطلاعات مبنایی برای تغذیه اطلاعاتی عملیات و فرآیندهای نت مورد نیاز و با چه فرمت و ویژگی‌هایی قابل ارائه است، چگونه تدوین و چگونه ذخیره‌سازی شود؟
 13. نحوه تبادل اطلاعات بین رده‌ها و واحدها و اجزاء سازمان چگونه خواهد بود؟
 14. آیا نیاز به اطلاعاتی برای ارزیابی سیستم، محاسبه هزینه‌ها/ مصرف اقلام و عملکردها در سطوح مختلف صفی و ستادی وجود دارد؟  تدوین گزارش چگونه صورت پذیرد؟
 15. آیا در تخصیص امکانات بویژه منبع نیروی انسانی برای انجام فعالیت‌های نت محدودیت وجود دارد؟ محدودیت‌ها چگونه اعمال می‌شود؟
 16. برای جریان یافتن اطلاعات و اجرای سیستم مطابق برنامه، کنترل‌های لازم چگونه خواهد بود؟
 17. برای استفاده از سوابق تعمیراتی تجهیزات، ثبت، بایگانی و ذخیره‌سازی اطلاعات بازخور، چگونه خواهد بود؟
 18. شرایط، موقعیت‌ها و حالتهای مختلفی که برای تجهیزات و یا سازمان بکارگیرنده و پشتیبان ایجاد می‌شود، چگونه است؟
 19. استفاده از منابع بیرونی یا پیمانکاری و یا خدمات گارانتی از سازمانهای ذیربط با چه ویژگی‌هایی انجام می‌پذیرد؟
 20. ارتباط سازمان‌های بکارگیرنده تجهیزات، رده‌های تعمیراتی، سازندگان و… در چه فرآیندی و با چه ویژگی‌هایی تعریف می‌شود؟
 21. برای بهبود مستمر سیستم چه ویژگی‌هایی و در خصوص کدام عناصر و اجزاء سیستم و سازمان و سایر پارامترها باید مورد ملاحظه قرار گیرد؟

و شاید چندین سئوال دیگر که پاسخ به آن، اجزاء طراحی، فرمول‌های محاسباتی، نوع گزارشات، گردش اطلاعات، ویژگی شبکه، سطح هوشمندی سیستم مکانیزه، سطوح دسترسی به اطلاعات

سیستم و سایر پردازش‌ها و ویژگی‌ها را مشخص خواهد نمود و در تعاملاتی که حسب نیاز سازمان بکار گیرنده تبیین می شود حول محورهای ذیل تعریف و تدوین می‌گردد:

 • ویژگی سازمان
 • ویژگی تجهیزات
 • ویژگی موقعیت‌ها و شرایط
 • محدودیتهای منابع و پشتیبانی
 • ویژگی سیستم و محدودیت‌ها
 • ویژگی فرآیندهای نت
 • ویژگی ارتباطات، تعاملات و بسترها

ذیلا جزئیات مرتبط با هر کدام از معیارهای عنوان شده در بالا آورده شده است:

ویژگی سازمان

 • پراکندگی رده‌های بکارگیرنده از لحاظ جغرافیایی
 • مدیریت‌های مجزای عملیاتی/ تعمیراتی / پشتیبانی
 • سطوح سازمانی (عرضی و طولی) متغیر متناسب با شرایط

ویژگی تجهیزات

 • ویژگی فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات
 • وابستگی فعالیت‌های نت
 • تعدد نوع پریود فعالیت‌های پیشگیرانه
 • همپوشانی فعالیت‌های نت
 • تعدد محل انجام فعالیت‌های نت
 • سطح‌بندی فعالیت‌های نت (رده‌بندی)
 • فعالیت‌های کنسرواسیون و خروج از کنسروه اقلام در شرایط عدم وجود نیاز به عملیات تجهیز
 • تغییر نوع فعالیت‌ها حسب تغییر محیط نگهداری و عملیات (انبار/عملیات)
 • تغییر در مقدار پریود فعالیت‌ها بسته به موقعیت و شرایط (بویژه بحران )
 • تغییر در اطلاعات پایه فعالیت‌ها مثل ابزارهای انجام نت بسته به شرایط (بویژه بحران )
 • تعهدات گارانتی و چندگانه بودن آن برای تجهیزات یا سازندگان مختلف
 • امکان همزمانی برنامه انجام فعالیت‌های نت در رده های مختلف
 • لزوم برنامه ریزی انجام فعالیت‌های تعمیراتی رده‌های غیروابسته در سطوح بالاتر تعمیراتی بعد از بازرسی‌ها و اعلام سطوح پائین‌تر در شرایط مختلف عادی/بحران
 • وابستگی تجهیزات به یکدیگر در عملیات و تعمیرات (در بعضی از سیستم‌ها)
 • قطعات و اجزاء زمان‌دار و دارای اهمیت سابقه در جابجایی روی تجهیزات مختلف که آنها نیز در رده‌های مختلف جابجا می‌شوند.
 • تجهیزات بهینه سازی شده
 • تجهیزات به غنیمت گرفته شده/به غنیمت داده شده
 • موبایل بودن تجهیزات
 • پیچیدگی تکنولوژیکی (مخابرات/مکانیک/هیدرولیک/ اویونیک و…)

ویژگی موقعیتها و شرایط

 • موقعیت عادی
 • موقعیت بحران
 • موقعیت‌های ویژه
 • موقعیت و شرایط استقرار تجهیز
 • عملیات (تولیدی/ خدماتی)
 • اورهال یا تعمیرات اساسی

انتخاب قیمت و دمو نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS

نرم افزار نگهداری و تعمیرات آویژه Pmworks با ویژگی ها و خدمات پشتیبانی حداکثری بهترین انتخاب شما برای استقرار سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات در سازمان است.

دوره آموزش نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS راهنمایی خوب و همراه با چک لیست انتخاب نرم افزار CMMS می باشد.

درخواست دمو نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS و دریافت کاتالوگ و لیست قیمت و هماهنگی برای جلسه دمو نرم افزار CMMS

3 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 1 =