ساختار سازمانی نگهداری و تعمیرات

ساختار سازمانی نگهداری و تعمیرات را چگونه بهبود دهید!؟

ساختار سازمانی نگهداری و تعمیرات چگونه باشد؟ که بیشترین و بهترین بازدهی ممکن در ساختار و چارت سازمان داشته باشد. سوالات مختلفی وجود که برخی از خوانندگان سایت مطرح کرده اند که در اینجا برخی از آنها مفصل پاسخ داده شده است. هم چنین در دوره آموزش پیاده سازی مدیریت نگهداری و تعمیرات ۱۰۰%کاربردی بخشی کامل در خصوص ساختار واحد نگهداری و تعمیرات توضیح داده شده است. در این مقاله در انتخاب فیلم نحوه طراحی ساختار سازمانی واحد نگهداری و تعمیرات آمده است.

چارت سازمانی واحد نگهداری و تعمیرات

سوال مخاطبان سایت: همانطور که در استحضار دارید در گیر سازماندهی سیستم نگهداری و تعمیرات بر اساس وضعیت برای تجهیزات منطقه هستیم. یکی از مهمترین مشکلاتی که با آن دست به گریبانم مسئله ایجاد چارت یکپارچه برای نت جهت افزایش کارایی و بهبود عملکرد نت است.در چارت سازمانی موجود ما بخش اجرایی تعمیرات زیر مجموعه مدیریت بهره برداری است و بخش بازرسی در مدیریت فنی و مهندسی برای ارتباط هم متاسفانه هم باید بروکراسی اداری را برای گزارش دهی طی نمود هم اینکه بحث این مدیریت و آن مدیریت مطرح است.

در طرح  ارائه شده چهار باکس دیده ایم :

 1. بازرسی
 2. برنامه ریزی
 3. اجرا
 4. تحلیل

با توجه به اینکه پایه انجام این روش (پایش بر اساس وضعیت) و اساس آن  متکی به بازرسی  است.بازرسی را به دو بخش قابل اندازه گیری یعنی پایش (استفاده از ابزار پایش) و غیر قابل اندازه گیری.یعنی بازدید های بدون استفاده از تجهیزات پایش و بازرسی روزانه غیر تخصصی اپراتورها قرار داده ام و

اولین مشکل از همین جا شروع میشود اول اینکه اپراتورها و سرپرستان شان از کار بازدیدها به هر بهانه ای شانه خالی میکنند (البته در زمان جلسات مدعی همکاری کامل هستند !)

دوم اینکه به دلیل کمبود نیروی آشنا برای بازرسی دیداری و تخصصی نیرویی از مدیریت بهره برداری در اختیار واحد بازرسی قرار نمی شود و دلیل شان این است که اگر کار بازرسی را هم ما انجام دهیم دیگر بازرسی مدیریت فنی و مهندسی چه کاربردی دارد.

حضورتان عرض کرده بودم که بارها و بارها تفاوت بازرسی برای نگهداری و تعمیرات و ممیزی را برای دوستان بهره برداری توضیح داده ام.اما متاسفانه دیدگاهی در بهره برداری حکم فرماست که از این دیدگاه باید گزارش ایرادات به آنان اعلام و در صورت نیاز و بررسی آنها اقدام اجرایی صورت پذیرد.

تنها راهی که برای این بن بست به نظر من می آید و برای اثبات آن نیاز به کمک فکری و دلایل مستدل از افرادی همچون شما دارم این است که همانند سایر  شرکتهای بزرگ ، کل مجموعه تعمیر و نگهداری از تولید یا بهره برداری و یک شاخه مدیریتی جدا و به طور مدیریتی مستقل یا زیر مجموعه ای ازمدیریت فنی و مهندسی قرار گیرد تا با در اختیار داشتن نیروی کافی نسبت به ساماندهی آنها اقدام کرد قصد آن را دارم با مدارک و ادله کافی این مطلب را در هیات مدیره شرکت مطرح نموده تا مجوز این جابجایی را بگیرم به همین خاطر برای همفکری مزاحم شما شدم.

پاسخ پیشنهادی سایت نت بهره ور فراگیر:

چند تا بحث را خیلی خلاصه تیتر می کنیم به آنها توجه کنید و رابطه آنها را در نظر بگیرید.

 1. طراحی فرآیند نگهداری و تعمیرات در سازمان مهم است.
 2. فرآیند نگهداری و تعمیرات یک فرآیند اصلی سازمان و از نوع پشتیبانی است.
 3. هر فرآیند نگهداری و تعمیرات چندین زیر فرآیند دارد که یکی از این فرآیندها نت پیش بینانه است.
 4. بزرگی و کوچکی سازمان گستردگی یک فرآیند را نشان می دهد.
 5. کلیدی بودن یک فرآیند در سازمان جایگاه سازمانی و نیاز به پست سازمانی را توجیه می کند.
 6. معمولا فرآیندهای کلیدی سازمان مدیریت مستقل می طلبد همان طور که روش اجرای و مستند سازی مستقل می طلبد.
 7. هر چه زیر فرآیندهای یک فرآیند اصلی در ساختار سازمانی انسجام بیشتری داشته باشد در فرهنگ ایرانی ما بهتر اجرا می شود.
 8. پخش شدن زیر فرآیندهای یک فرآیند اصلی در واحد های سازمانی باعث پراکندگی داده ها ، عدم مسئولیت در پاسخگویی به تعهدات آن فرآیند و غیره منجر می شود.
 9. یادمان باشد در سازمانها آن چیزی اجرا می شود که مجری آن قدرت اجرایی کافی داشته باشد و دست دوم نباشد!
 10. مدیریت برای فرآیندهای اصلی و کلید سازمان در تامین نیروی انسانی تردیدی نمی کند.
 11. در سازمانهای بزرگ و دولتی جایگاه سازمانی در قدرت اجرایی نقش اصلی را دارد.

پس ابتدا جایگاه واحد نت ، فرآیند نت و دیگر فرآیندهای سازمان خویش را شناسایی کنید.

اگر مجموعه فعالیتهای نگهداری و تعمیرات در یک واحد متمرکز باشد دستاوردهای بهتر و بیشتری دارد.

اما سازمان برای بهره برداری ایجاد شده است و جایی را بیشتر تایید و تاکید دارد که ارزش افزوده ایجاد می کند!

ساختار سازمانی نگهداری و تعمیرات را چگونه بهبود دهید!؟

ساختار واحد نگهداری و تعمیرات و واحد تولید

سوال:  اگر عنوان شود که این ساختار دوپاره نت را بیایید با تعامل بین دو مدیریت حل کنیم را می توان روشی سیستماتیک برای چرخه نت نامید یا روشی سلیقه ای خواهد بود ؟ آیا با هر جابجایی افراد در مدیریت این تعامل برهم نخواهدخورد ( چون سلیقه ها متفاوت است )؟ در یک ساختار تولید محور چه کسی باید حافظ و پاسدار درحفظ و نگهداری از تجهیزات باشد و در برابر عدم نگهداری و استفاده صحیح از آنها عکس العمل و اقدامی مناسب انجام دهد ؟ و برعکس در صورت عدم تعمیر و اقدامات مربوط به نگهداری دست مدیریت نت را بازخواست نماید

پیشنهاد نت بهره ور فراگیر:

روش سیستماتیک برای چرخه نت نمی باشد.چرخه نت بیشتر به محتوی فنی و مستندات نت می پردازد. برای مشخص کردن ساختار سازمانی باید چند ویژگی را در نظر داشت معمولا سازمانها متناسب با این ویژگی هاست که می توانند ساختار سازمانی مناسبی را برای سازمان خویش طراحی کنند.یکی از معضلات سازمانی های دولتی این است که ساختارهای سازمانی آنها دیکته شده است و از یک فرمول و قاعده خاص تبعیت می کند و متاسفانه لینک است به طبقه بندی مشاغل و مباحث حقوقی!

ما در خصوص ساختار سازمانی مبتنی بر فرآیندها و فعالیتهای سازمان بحث می کنیم.

این ویژگی ها را باید در طراحی ساختار دید:

 1. مدل کسب و کار سازمان (بهره بردای ، تولید ، خدماتی و غیره)
 2. فرآیندهای اصلی و کلیدی سازمان
 3. توانمندی های فردی پرسنل سازمان (قدرت تصمیم گیری ، محبویت ، گزارش نویسی ، ارتباطات)
 4. بضاعت سازمان به لحاظ نیروی انسانی (منطقه جغرافیایی ، تعداد کارشناسان ، سوابق و غیره)
 5. میزان تبعیت و فرمان بری پرسنل از مدیریت (سازگاری و چانه زنی متعادل و غیره )
 6. تعداد نیروی انسانی سازمان

مسئولیت تمام آنها با مدیریت سازمان است.این نکته را از پیتر دراکر به یاد داشته باشید:

مدیران امروز باید ناپیوستگی ها را مدیریت کنند

این را داشته باشید در ادامه ایشان می گویند:

۶۰ درصد مسایل مدیران ناشی از ارتباطات غلط است

به نظر می رسد در سازمان مشکل چیزی دیگری است و حوزه سیستم نگهداری و تعمیرات اسیر آن است!!

بهبود ساختار سازمانی نگهداری و تعمیرات

ساختار سازمانی نت هر سازمانی از مدل کسب و کار آن سازمان تبعیت می کند مثلا شرکتی که در تهران مشاوره نت آنها هستیم و کار نصب و خدمات خودپردازهای بانکها ATM است.کسب و کار این شرکت نگهداری و تعمیرات محور است لذا ساختار سازمانی کل شرکت مبتنی بر مباحث نگهداری و تعمیرات است.

لذا در این سازمان باید واحد نت با اینکه نقش پشتیبان را دارد در زیر مجموعه واحد تولید یا بهره برداری به هیچ عنوان قرار نگیرد چون کشش مدیریت تولید به سمت تولید محصول بیشتر است و با فرامین خویش حوزه نت را تضعیف و اولویت دوم و سوم می شود.این موضوع را هم در نظر بگیرید که در سازمانها بزرگ حوزه مدیران یا معاونت های ارشد سازمان تغییر زیادی می کند و لذا مدیر و معاون زیاد به فکر آینده تجهیزات و سازمان نیست و آمار و رکورد تولیدی برایش مهم تر است!

اما یک شرکت در زمینه فولاد ، سیمان و غیره تولیدی محور است و تولید محصولات حرف اول سازمان را می زند لذا این شرکت ساختار سازمانی نگهداری و تعمیراتش مبتنی بر یک فرآیند پشتیبانی از خط تولید می باشد.این شرکت باید مراقب باشد که به پرسنل خط تولید آنقدر اختیارات زیادی ندهد که برای تولید تیراژ بیشتر بروی تجهیزات سازمان فشار بیاورند و باعث استهلاک زود هنگام آنها شوند.

بهترین حالت برای مدیریت نگهداری تجهیرات در سازمان ها با توجه به مدل کسب و کار آنها این است که سعی شود حوزه های زیر اگر نیاز است در یک زیر مجموعه قرار گیرند:

 1. برنامه ریزی نت(برنامه ریزی ، آمار)
 2. پایش تجهیزات(نت پیش بینانه)
 3. تعمیرات (مکانیکی ، برق ، ابزار دقیق)
 4. بازرسی فنی

و توسط یک نرم افزار مناسب ارتباطات تسریع شود.

چرا این ساختار خوب است؟

چون باعث می شود بین حوزه های تخصصی نت ارتباط بیشتر و هماهنگی بهتری ایجاد شود.ضمن اینکه بیشترین ارتباط واحد نت با دیگر واحدهای سازمان از طریق واحد برنامه ریزی نت می باشد که با واحد برنامه ریزی تولید ، انبار ، لجستیک و غیره مرتبط می شود.

این مهم است که سازمان شما با استراتژی تعمیرات محوری می خواهد جلو بیاید یا استراتژی نگهداری تجهیزات را مدنظر دارد.در استراتژی نگهداری محور باید حوزه های برنامه ریزی نت و پایش تجهیزات پر رنگ تر باشد و در استراتژی تعمیرات محور فعالیتهای تعمیرات و بازرسی ها زنده تر هستند!

با این موضوع اکثر سازمان های دولتی و بزرگ با دلایل زیادی مخالف هستند اما فقط نگرش ساختارهای وظیفه گرا و غیر فرآیندی است که با این موضوع مخالف هستند البته حق دارند چون وقتی ساختار سازمانی با طبقه بندی مشاغل ادغام شده است ساختار سازمانی وظیفه گرا و طبقه بندی شده است و سنگین است و امروزه با توجه به پیشرفت صنعت و مباحث مدیریتی این نوع ساختارهای سنتی پاسخگو نیست!

فیلم ساختار سازمانی نگهداری و تعمیرات چگونه باشد؟

3 پاسخ
 1. rahim
  rahim گفته:

  باسلام و عرض تشکر . اگر ممکنه مثالی اینچنینی با توضیحات در مورد چارت سازمانی پتروشیمی هم بفرمایید . چون متاسفانه اون هم ناکارآمد ی های زیادی دارد.باسپاس

  پاسخ
  • ناصر جلالی
   ناصر جلالی گفته:

   سلام در حوزه پتروشیمی مثال عملا مقدور نیست چون پتروشیمی بستگی دارد چقدر بزرگ و چه فرایندهای ساختاری داشته باشید. باید ارزیابی و تحلیل شود.
   موفق باشید

   پاسخ
 2. محمد جواد اسماعیل پور
  محمد جواد اسماعیل پور گفته:

  با درود به همه دوستان مسئله ای که با لطف مهندس جلالی عزیز در سایت ارائه شده مسئله بسیار مهمی است لذا از کلیه دوستان تقاضای اظهار نظر دارم

  یک نکته را به عنوان سوال مطرح میکنم : اگر عنوان شود که این ساختار دوپاره نت را بیایید با تعامل بین دو مدیریت حل کنیم را میتوان روشی سیستماتیک برای چرخه نت نامید یا روشی سلیقه ای خواهد بود ؟ آیا با هر جابجایی افراد در مدیریت این تعامل برهم نخواهدخورد ( چون سلیقه ها متفاوت است )؟ در یک ساختار تولید محور چه کسی باید حافظ و پاسدار درحفظ و نگهداری از تجهیزات باشد و در برابر عدم نگهداری و استفاده صحیح از آنها عکس العمل و اقدامی مناسب انجام دهد ؟ و برعکس در صورت عدم تعمیر و اقدامات مربوط به نگهداری درست مدیریت نت را بازخواست نماید

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − 2 =