نگهداری و تعمیرات اپراتوری چیست؟

پیاده سازی مدیریت دارایی های فیزیکی در شرکت توزیع نیروی برق استان کرمان

دوره جامع نگهداری و تعمیرات و دارایی های فیزیکی

شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت نگهداری و تعمیرات KPI چیست؟

مدیریت دارایی های فیزیکی چیست ؟ Physical Asset Management PAM

نگهداری و تعمیرات چیست؟

تبیین مفهوم نگهداری و تعمیرات در صنایع و تعریف انواع مدل های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پیش بینانه و اصلاحی و بهره ور فراگیر و پایش وضعیت به همراه ویدیو عکس

چگونه اثر بخشی کلی تجهیزات OEE را بهبود دهید!؟

در زیر قاعده محاسبه شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE به شکل تصویری بیان شده است.

شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات

شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات

بر اساس همین فرمت در تصویر زیر نحوه بهبود شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE بیان گردیده است.

شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات

شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات

مفاهیم دارایی فیزیکی، تجهیز، ماشین چیست؟

طبقه بندی تصویری حالات خرابی یک تجهیز

سطح بندی تجهیزات در نگهداری و تعمیرات بهمراه یک نمونه