آموزش تجزیه و تحلیل خرابی ها با نمودارهای علت و معلول

آموزش مفاهیم و اصول پیاده سازی شاخص های کلیدی قابلیت اطمینان تجهیزات MTBF , MTTF , MTTR

<p></p>

کلاس نرم افزار سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS

آموزش ترسیم ماتریس خرابی ها MF در RCFA برای بهبود PM

کلاس آموزش نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM

آموزش نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM

آموزش ممیزی (ارزیابی) نگهداری و تعمیرات

از شاخص نگهداری و تعمیرات MTBF و MTTR , MTTF چگونه استفاده و تحلیل کنیم؟

ویدیو شاخص MTBF MTTF MTTR چیست؟

در این ویدیو شما به خوبی با جایگاه شاخص متوسط بین دو خرابی MTBF و شاخص متوسط تعمیرات MTTR آشنا می شوید.

در ویدیو بعدی نیز که بخش تکمیل کننده ویدیو شاخص های MTBF و MTTR و MTTF است در خصوص آخیرین تغییرات استانداردهای نگهداری و تعمیرات ایزو ۱۴۲۲۴ ISO141124 ویرایش ۲۰۱۶ صحبت شده است.

جایگاه استفاده صحیح از شاخص های MTBF Mean Time Between Failures , MTTR mean time to repair کجاست؟

مفاهیم این شاخص ها را در کتابهای مختلف و در سطح اینترنت به راحتی می توانید بیابید. اما اینکه از این شاخص ها چگونه استفاده کنیم و آنها برای ما چه کاربردی می توانند داشته باشند؟ نگاهی دیگر به ارزش شاخص ها نت می باشد.
در مطالب قبلی سایت در مورد شاخص MTBF Mean Time Between Failure نوشته بودم (شناخت بیشتری از شاخص MTBF نیاز داریم! ) که این شاخص کلی است و شاخص مناسب برای پایش فعالیتهای فرآیند نگهداری و تعمیرات کارخانجات نمی باشد.در واقع ایندو MTBF , MTTR شاخص های قابلیت اطمینان و تعمیرات تجهیزات می باشند.قبل از اینکه به یکی از موارد کاربردی استفاده از این دو شاخص اشاره کنم.نیاز است نگاهی به شاخص MTBF داشته باشید که ارزش کاربردی این شاخص در محاسبه قابلیت اطمینان نگهداری تجهیزات کجاست؟
برای آنکه بتوانیم از شاخص MTBF بیشترین استفاده را بکنیم باید این شاخص را برای هر تجهیز و برای هر خرابی ممکنه در آن تجهیز محاسبه کنیم و عدد شاخص MTBF برای یک تجهیز یا برای یک گروه از تجهیزات ، ارزش افزوده لازمه برای تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان نگهداری و تعمیر تجیهز را ندارد.فرض کنید یک تجهیز را مورد مطالعه داریم کلیه خرابی های محتمل و هم چنین اتفاق افتاده این تجهیز که به زیر سیستم ها و قطعات آن بر می گردد ، می تواند در بازه محاسباتی MTBF قرار گیرد . در واقع برای هر جزء خرابی (که در این مثال هر قطعه از تجهیز اصلی) باید مقدار شاخص MTBF را محاسبه کنیم و نکته مهم در خصوص ثبت داده های خرابی های اتفاق افتاده ؛ مبحث تجزیه و تحلیل علت ریشه ای وقوع خرابی می باشد ، که در هنگام بروز و انجام عملیات تعمیراتی باید بررسی ، تحلیل و ثبت شده باشد.
لذا پیش فرض ما در ادامه بحث ” از شاخص MTBF و MTTR چگونه استفاده کنیم ؟ ” آنست که شما شاخص MTBF را برای هر جزء خرابی یک تجهیز ثبت و محاسبه میکنید و برای یک تجهیز شما ممکن است چند گزارش MTBF از انواع خرابی آن تجهیز داشته باشید.

هدف گذاری شاخص های قابلیت اطمینان MTTF MTBF چگونه است !؟

در همین جا اشاره میکنم که هدف گذاری برای این شاخص کار صحیحی نمی باشد! چرا؟ زیرا تا وقتی شما بر روی سیستم نگهداری و تعمیرات خویش آنالیز علت ریشه ای و روش های حل مسئله را نداشته باشید، وقوع خرابی های تجیهزات بر اساس تصادف و استهلاک تجهیز می باشد.