آموزش پایش وضعیت ترموگرافی (دمانگاری) Thermography

آموزش پایش وضعیت ترموگرافی Thermography

مدرس: غلامرضا کاظمی

آموزش پایش وضعیت ترموگرافی Thermography به صورت کاربردی و اجرایی در نظر گرفته شده است.

با امکان دانلود فیلم و جزو و مستندات ارائه شده.

هرست محتوی بخش اول

 1. مراقبت وضعیت یا پایش وضعیت چیست؟
 2. مقدمه ای بر ترموگرافی Thermography مادون قرمز و مقدمه ای بر دوربین IR
 3. پایه علم گرمایی: مفاهیم دما، حرارت و انتقال حرارت، طیف الکترومغناطیس، جابجایی انرژی تابشی
 4. تفسیر تصویر گرمایی دوربین واقعاً چه چیزی می بیند؟ تصویر مادون قرمز چه چیزی ارائه می دهد؟
 5. تکنیک های آنالیز تصویر گرمایی کیفی و کمی، دو اصل مختلف برای آنالیز
 6. تکنیک های اندازه گیری مادون قرمز، چگونه دما را با تابش اندازه گیری کنیم.

فهرست محتوی بخش دوم

 1. کالیبراسیون دوربین IR
 2. جبران اثرات محیطی
 3. چگونه اثرات تابش از اشیاء محیط پیرامون خودتان و هدف را اصلاح کنید.
 4. ضریب تشعشع و اصلاح آن، و محاسبه دما، چه عواملی روی ضریب تشعشع اثر دارند؟
 5. خطا های احتمالی اندازه گیری FORD
 6. ضریب تشعشع و دمای ظاهری منعکس شده
 7. وضوح فاصله ای و انواع FOV
 8. مورد کاوی های ترموگرافی
 9. معیارهای ارزیابی

شرح کامل دوره در صفحه ترموگرافی : دوره آموزش مجازی پایش وضعیت ترموگرافی (دمانگاری) Thermography

به سبد خرید اضافه کنید