کتاب شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت نگهداری و تعمیرات KPI

خرید کتاب شاخص های کلیدی عملکرد نگهداری و تعمیرات KPI

کتاب شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت نگهداری و تعمیرات KPI

کتاب شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت نگهداری و تعمیرات KPI

آنچه را که بتوان اندازه‌گیری کرد، می‌توان مدیریت کرد. مدیریت نگهداری و تعمیرات نیازمند سنجه‌ها یا شاخص‌هایی است که بتواند فرآیند، نیروی انسانی، قابلیت اطمینان تجهیزات و هزینه‌های نگهداری و تعمیرات سامان‌دهی و بهبود دهد.
برای مدیریت فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات سازمان نیاز است که بدانید: چه چیزی اندازه‌گیری شود؟ در چه سطحی اندازه‌گیری شود؟ چگونه تحلیل گردد؟ و چه اقدامات اصلاحی، پیشگیرانه و بهبود برای رسیدن به اهداف تعریف و اجرا شود؟ و در نهایت اثربخشی فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات و اقدامات اصلاحی اندازه‌گیری و تحلیل گردد.
استاندارد EN15341 یکی از مراجع استاندارد اروپائی است که به تببین موارد فوق با زبان ساده، همراه با فرمول محاسباتی و تبیین مفاهیم شاخص‌های کلیدی عملکرد نگهداری و تعمیرات KPI پرداخته است. این ترجمه مبتنی بر آخرین ویرایش در سال 2007 میلادی می‌باشد.
استاندارد EN15341 ایده دهنده برای شروع با فرمول‌های ساده در محاسبه شاخص‌های کلیدی عملکرد نگهداری و تعمیرات KPI می‌باشد. نباید به عنوان یک مرجع نهائی و قطعی در سازمان درنظر بگیرید. چون تناسب فرآیندها و نوع فعالیت‌های سازمان مهم است.

دوره آموزش شاخص های کلید عملکرد مدیریت نگهداری و تعمیرات KPI در سایت فعال است و شما می توانید با تهیه آن فیلم ها ، جزو ، متن انگلیسی استانداردها و کتاب ترجمه این شاخص را با هم دریافت کنید

لینک ثبت نام دوره آموزش شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت نگهداری و تعمیرات KPI

هم چنین دوره آموزش شاخص های قابلیت اطمینان تجهیزات MTTR, MTBF, MTTF همراه با مثال عددی و تحلیل به صورت کامل در سایت فعال است و می توانید فیلم، جزو و استانداردهای مرتبط را با هم دریافت کنید.

لینک ثبت نام دوره آموزش شاخص های قابلیت اطمینان تجهیزات MTTR, MTBF, MTTF

بعد از تکمیل فرآیند خرید به سایت مجدد ارجاع می شوید و لینک دانلود را دریافت می کنید و مستقیما کتاب را دانلود می کنید. حتما دقت کنید فایل در هنگام دانلود کجا ذخیره می کنید.