نوشته‌ها

دوره های آموزش نگهداری و تعمیرات مدیریت، مهندسی، فنی و پایش وضعیت

Round-Robin_adventtr_226x150مرکز آموزش نگهداری و تعمیرات در چهار بخش:
۱- مدیریت و سیستم
۲- مهندسی نت
۳- فنی و تخصصی
۴- پایش وضعیت
به صورت یک:حضوری در محل کارخانجات، دو: حضوری در محل مرکز آموزش و سه: مجازی مبتنی بر اینترنت در حال طرح ریزی و شکل گیری می باشد. به طوری که گواهینامه های معتبر تحت عنوان شرکت ، سازمان فنی و حرفه ای و برند خارجی برای آنها کسب و صادر گردد.
در این مدل آموزش های نگهداری و تعمیرات از ادامه نوشته