نوشته‌ها

بعد از محاسبه اثر بخشی کلی تجهیزات چه کار کنید!؟

در بسیاری از دوره های آموزشی ام در خصوص اثر بخشی کلی تجهیزات به جایی می رسیم که ملاحظه می شود شرکتها این شاخص را هر ماه یا هر هفته محاسبه می کنند و با داده های متغییر برای ماه یا دوره بعدی مجدد محاسبات تکرار می شود و بر حسب اتفاق و انحرافات سیستم کارخانه، مقادیر بالا یا پایین میرود.

یکی از مهم ترین مباحث تکمیلی پیاده سازی این شاخص ، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه برای بهبود شاخص می باشد در این زمینه چند گام را باید در نظر داشت.قبل از آنکه به بررسی این گام ها پرداخته شود باید نسبت به محاسبه صحیح و صحت داده های جمع آوری شده این شاخص اطمینان حاصل شود زیرا که کوچک ترین اشتباه و عدم آگاهی باعث انحراف و اتلاف هزینه ای فراوانی در آینده می گردد.

تاکید می گردد که اگر برای اولین بار شاخص را محاسبه کردید و با داده های محاسباتی بالای ۷۰ درصد برخورد کردید مطمئنا” در سیستم اجرایی این شاخص اشتباه و انحراف دارید و نیاز است بازنگری کلی در آن داشته باشید.

با پذیرش و رعایت پیش فرض فوق محاسبات شاخص انجام و OEE=55% شده است.شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات فقط یک عدد نیست بلکه حاصل ضرب سه عدد با دیمانسیون درصد است

ادامه نوشته