نوشته‌ها

آدیت (ممیزی) نگهداری وتعمیرات ۲

ممکن است این مطلب را قبلا”” در سایت قدیمی نت بهره ور فراگیر مطالعه کرده باشید ولیکن بخاطر اهمیت موضوع و تهیه مقاله آدیت نت در همایش نت بهره ور فراگیر مجدد تمامی قسمتهای آن در این هفته درج می گردد.قسمت اول را حتما” بخوانید.

تعریف آدیت نت (نگهداری و تعمیرات)

 

طرحریزی، اجرا، ارزیابی و مستندسازی جهت :

 

·         بررسی :  الزامات ، کفایت و اثر بخشی فعالیتهای نت

 

·         از : مستندات، امکانات و تجهیزات سازمان

 

·         بر روی کلیه: فعالیتهای مرتبط با نگهداری و تعمیرات

 

·         در : واحدهای مختلف سازمان (واحد نت ، تولید ، مهندسی ، مدیریت و …)

 

·         براساس : چک‌لیست آدیت فعالیتهای نت

 

·         در زمان : تعریف‌شده مورد نیاز

 

·         توسط : فرد مستقل (آدیتور – آشنا به مباحث نت و آموزش دیده در خصوص آدیت)

 

 

 

هدف از آدیت نت (نگهداری و تعمیرات)  

ادامه نوشته