نوشته‌ها

شاخص‌ های مدیریت نگهداری و تعمیرات ارزشی ندارند مگر … بخش ۲

شاخص‌ های نگهداری و تعمیرات ارزشی ندارند مگر .اینکه جایگاه شاخص در سطوح طبقه‌بندی تجهیزات سازمان درست انتخاب شده باشد!