نوشته‌ها

جدول برنامه ریزی زمان اجرای نت پیشگیرانه تجهیزات

هفته پیش مستندات نت بیش از ۲۰ کارخانه بررسی شد.بدنبال یک جدول یا فرمت برای برنامه ریزی زمان اجرای نت بودم و دقیقا بیش از ۲۰ فرمت خاص پیدا شد!! حتی برای کارخانجاتی که نوع فرآیندهایشان مشابه بود نیز این جدول و فرمت فرق داشت.حکایت به آن جا بر می گشت که یکی از دوستان کارخانه یک فرمت به قول خودش استاندارد برای برنامه ریزی نت می خواست.در نهایت بر حسب تصادف یکی از فرمتها که به فرآیندهای کارخانه و تجهیزات آنها نزدیک بود تقدیم شد.

اما آنچه که باید بدانیم این است که شاید بتوانیم از فرم های مشابه در حوزه سیستم مدیریت نت استفاده شود ولی برای برنامه ریزی زمانی اجرای نت چنین فرمتی خیلی سخت است وجود داشته باشد.هر برنامه زمانی نت باید پاسخ گو به محدودیتهای یا عوامل محدود سازی زیر باشد:

 1. برنامه زمانی شیفت های تولید
 2. نوع فرآیند تولید (پیوسته ، گسسته و …)
 3. تعداد تجهیزات سازمان
 4. نوع تجهیزات
 5. زمان مورد نیاز برای اجرای نت
 6. سطح محتوی و مهارتی دستورالعمل های نت
 7. تعداد پرسنل نت
 8. تعداد رسته های نت موردنیاز
 9. میزان مهارت و دانش پرسنل نت
 10. سطح تحصیلات و سابقه کار پرسنل نت
 11. برنامه تولید

لذا برای هیچ کارخانه ای نمی شود یک نسخه را تجویز کرد.