نوشته‌ها

نقش واحد برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات PM

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات و تعریف نقش های و وظایف پرسنل فنی و برنامه ریزی سازمان جهت انجام فعالیت های تعمیراتی و نگهداری پیشگیرانه