نوشته‌ها

تحلیل های آماری در نگهداری و تعمیرات ۱

[تعداد: ۲   میانگین: ۴/۵]

در حوزه نگهداری و تعمیرات یکی از نیاز های مبرم برای ارتقاء افزایش عمر تجهیزات انجام تحلیل های آماری صحیح از وضعیت داده های و اطلاعات جمع آوری شده از تجهیزات می باشد.در خصوص داده ها و اطلاعات آماری از تجهیزات می توان به دو نوع داده اشاره کرد:

  1. داده های قبل از خرابی تجهیزات (نگهداری)
  2. داده های بعد از خرابی تجهیزات (تعمیرات)

هر دو نوع داده ها در تصمیم گیری و بهبود سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات بسیار مناسب و مورد نیاز می باشند.یکی از سخت ترین بخش های فعالیت های واحدهای نگهداری و تعمیرات بخش تحلیل درست و مناسب از داده های نگهداری و تعمیرات تجهیزات می باشد.

ما در اینجا این دو نوع داده را نام گذاری دیگری هم می کنیم ، به داده های قبل از خرابی تجهیزات داده های نگهداری می گوییم و به داده های ها بعد از خرابی تجهیزات داده های تعمیرات می گوییم لذا وقتی اشاره میکنیم به داده های نگهداری و تعمیرات منظورمان هر دو نوع داده های قبل و بعد از خرابی است و واژه عام Maintenance که نگهداری و تعمیرات گفته می شود اشتباه نشود.

داده های نگهداری (قبل از خرابی تجهیزات) اکثرا اطلاعات و داده هایی هستند که از طریق سیستم های زیر گردآوری می شوند: ادامه مطلب …