نوشته‌ها

مقایسه شاخص های جهانی صنعت خودرو با شاخص های صنعت خودرو ایران

image

این شاخص های نشانی از وضعیت یکی از صنایع مادر کشور می باشد که ضرورت استقرار برخی سیستم های بهره ور هم چون سیستم نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر و هم چنین نقش خصوصی سازی در آنها را نشان می دهد.