نوشته‌ها

حجم زیاد داده ها و اطلاعات نگهداری و تعمیرات کنترل کنید

بایگانی مدارک نگهداری و تعمیرات عموما اطلاعات فعالیت های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه توسط چک لیست های اپراتوری ، هفتگی و ماهانه گردآوری می گردد.نکته مهم نحوه گردآوری، مقدار ثبت و ذخیره اطلاعات و داده ها می باشد. حال چه به صورت کاغذی یا داخل نرم افزار نت انجام می گردد.
در ارزیابی های که از سازمان ها و صنایع مختلف در سطح کشور داشته ام متوجه شدم که برخی با وسواس خاص کلیه اطلاعات از جزئی ترین فعالیت های نگهداری و تعمیرات تجهیزات را گردآوری می کنند به طوری که حجم بسیار زیادی کاغذ یا بانک اطلاعاتی سنگین از ادامه نوشته