نوشته‌ها

خانواده گروه تجهیزات قطار شهری چگونه می تواند باشد!؟

siemens-locomotives-660x364یک سال دیگر در خدمت پرسنل نگهداری و تعمیرات قطار شهری مشهد برای مشاوره سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات خواهیم بود.این مهم در چند ماه پیش نهایی شد و ادامه ای است بر داستان دو سال پیش که با کلاس های نگهداری و تعمیرات و مشاوره سیستم مدیریت نت پیش رفت.در سال جدید بیشترین تمرکز ما بروی خانواده گروه تجهیزات می باشد و بر مبنای آن پیاده سازی فرآیندهای نگهداری و تعمیرات را پیش خواهیم برد.

اما خانواده گروه تجهیزات قطار شهری چگونه خواهد بود!؟

حوزه تجهیزات قطار شهری کمی با سازمان های دیگر فرق می کند ابتدا باید گروه بندی مدل های نت را انجام دهیم و مبتنی بر آن به خانواده گروه تجهیزات و نیازمندیهای آن نزدیک شویم.قطار شهری مثل خط تولید یا سازمانهای صنعتی تولیدی محور نیست!

در سازمان های تولید محور تکلیف گروه بندی مدل های نت تا حدود ۹۰ درصد مشخص است ولی در قطار شهری این طوری نیست! زیراکه شما با واحدها و مدل های خاصی مواجه می شوید که هر کدام برای خودشان به لحاظ کثرت و اهمیت جایگاه ویژه دارند.

مثلا در یک سازمان تولید محور تجهیزات خط تولید تجهیزات ادامه نوشته