نوشته‌ها

مدیریت دارایی های فیزیکی چیست ؟ Physical Asset Management PAM

برنامه های نگهداری و تعمیرات در سال ۹۳

tms_world_small2برنامه ریزی انجام شده برای سال ۹۳ مبتنی بر مباحث روز نگهداری و تعمیرات است تصمیم گرفته شده است که در سال ۹۳ به طور تخصصی و کامل فقط روی دو موضوع زیر تمرکز شود و مطالب بسیار زیادی در این زمینه نوشته  و تقدیم گردد.

  1. سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی PAM
  2. نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS مبتنی بر مدیریت دانش نت MKMS  با نگرش پیاده سازی مدیریت دارایی های فیزیکی PAM

سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی PAM

در انتهای سال ۹۲ در خصوص سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی مطالبی ارائه شد که این مطالب عمدتا در خصوص دانلود مراجع و منابع آن بود که عزیزان خوانندگان منابع مرجع را داشته باشند.اما چگونگی پیاده سازی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی و تشریح متن استاندارد مسئله دیگری است.چون منابع ارائه شده انگلیسی بود همکارانم در شرکت مشاوران تدبیر پرداز آویژه در حال ترجمه استاندارد های ایزو ۵۵۰۰۰ و ۵۵۰۰۱ و ۵۵۰۰۲ می باشند که امیدوارم تا انتهای اردیبهشت ماه ۹۳ کامل و چاپ شود.

سعی می شود به صورت کلی متون استاندارد مطرح و نحوه پیاده سازی آن اشاره شود ولیکن چون صنایع مختلف می باشد ، استاندارد حالت کلی را مدنظر دارد.

نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS مبتنی بر مدیریت دانش نت MKMS  
با نگرش پیاده سازی مدیریت دارایی های فیزیکی PAM

نسل جدید نرم افزار های نگهداری و تعمیرات چه گرایشی دارد؟  ادامه نوشته