نوشته‌ها

مراحل پیاده سازی شاخص های کلیدی عملکرد فرایند نگهداری و تعمیرات KPI در سازمان

شاخص های نگهداری و تعمیرات در سازمان تحت عنوان شاخص های کلیدی عملکرد فرآیند نگهداری و تعمیرات KPI Maintenance مطرح می شود.خود واژه KPI نیز مخفف Key Performance Indicators می باشد.در سایت ویکی پیدیا می توانید درخصوص شاخص KPI توضیحات عمومی را مطالعه کنید.(هم چنین در شهریور ماه امسال دوره تخصصی این شاخص در مشهد برگزار می شود)

اما یکی از اصولی ترین مباحث در زمینه شاخص های KPI مراحل پیاده سازی آنها در سازمان می باشد.بهر حال در استانداردها و کتابهای نگهداری و تعمیرات (در پاییز امسال توسط این سایت کتاب شاخص های نگهداری و تعمیرات KPI چاپ خواهد گردید) در خصوص این شاخص فرمول ها و تبیین های کلی ارائه شده است ولیکن هیچگاه به اصول پیاده سازی آنها و نحوه استقرارشان اشاره نشده است.

مراحل پیاده سازی شاخص های کلیدی عملکرد فرآیند نگهداری و تعمیرات در سازمان KPI به شرح زیر می باشد: ادامه نوشته