نوشته‌ها

مشکلات اجرای نت پیشگیرانه

در اکثر کارخانجاتی که برای بازدید ، ممیزی و مشاوره سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات حضور می یابیم با مشکلات پیاده سازسی نت پیشگیرانه در کارخانجات مواجه می شویم که برخی از این مشکلات از زبان خود مدیران و کارشناسان نگهداری و تعمیرات طرح می شود و برخی از آنها نیز در بررسی مدارک و مستندات و آمار و ارقام توقفات تجهیزات سازمان کسب می گردد، ولیکن به طور کلی در جمع بندی مشکلات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه می توانیم موارد زیر را متذکر گردیم:

ادامه نوشته