نوشته‌ها

آگهی مناقصه عمومی پروژه سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات (CMMS)

بر اساس پروژه مهندسی نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS شرکت پالایش گاز بید بلند که توسط شرکت رسا تدبیر پارس اجرا گردید ماحصل این پروژه به مرحله مکانیزاسیون سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات رسیده است که متن مناصه این پروژه تقدیم می گردد:

شرکت  پالایش گاز  بیدبلند در  نظر دارد پروژه سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات (CMMS) را براساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در جدول و از طریق برگزار مناقصه عمومی به شرکت  واجد شرایط واگذار نماید.

شرکت  پالایش گاز  بیدبلند در  نظر دارد انجام خدمات ذیل را براساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در جدول و از طریق برگزار مناقصه عمومی به شرکت  واجد شرایط واگذار نماید. ادامه نوشته