نوشته‌ها

نخستین کار برنامه نگهداری و تعمیرات پیش بینانه PdM

در خصوص سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در چند هفته پیش مطالبی ارائه شد :

بخش اول : مفهوم اصلی نگهداری و تعمیرات پیش بینانه (پیشگویانه)

بخش دوم : امتیازات مهم و پنهان نگهداری و تعمیرات پیش بینانه (پیشگویانه) PdM

در ادامه این بحث در بخش سوم به اولین گام اجرایی در پیاده سازی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات پیش بینانه یا پیشگویانه پرداخته می شود:

نخستین کار برنامه نت پیش بینانه PdM

علی رغم آنچه ممکن است تاکنون شنیده باشید، اساس یک برنامه نت پیش بینانه موفق فهرست تجهیزات بصورت دقیق و با جزئیات می باشد. زیرا فهرست تجهیزات اساس همه گامهای کلیدی است که بعد از آن می آیند.
مثلا، یک فهرست خوب برای موارد زیر ضروری است:

  1. شناخت اینکه تجهیزات چگونه ممکن است خراب شوند
  2.  انتخاب تکنولوژی نت پیش بینانه صحیحی برای تجهیزات
  3. تشخیص بهترین میزان پوشش نت پیش بینانه برای کارخانه
  4. ترتیب حساسیت هر بخش از تجهیز
  5. ایجاد بانک اطلاعاتی برای هر تکنولوژی نت پیش بینانه
  6. تعیین سطح نفرات نت پیش بینانه

بنابراین اگر فهرست ناقص یا غلط باشد، هر نتیجه حاصل از آن نیز اشتباه خواهد بود. “خشت کج اول باعث مشکلات بزرگی در آینده خواهد شد”.

چه مواردی برای شروع باید در فهرست در نظر گرفته شود؟

  1. شماره تجهیزات
  2. شرح تجهیزات
  3. نوع تجهیزات
  4. موقعیت مکانی تجهیزات

متاسفانه، بیشتر کارخانه ها فهرست تجهیزات خوبی ندارند، مگر اینکه جمع آوری داده ها هنگام ساخت کارخانه انجام شده باشد. لذا اگر این اطلاعات را ندارید، یا دقت زیر ۷۵% دارید، دو انتخاب دارید: ادامه نوشته