نوشته‌ها

اصول پیاده سازی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM

آیا نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM  Reliability-Centered Maintenance :

 1. rcm2یک سیستم مدیریتی است؟
 2. یک ابزار مهندسی نت است؟
 3. یا یک نگرش و مفهوم در حوزه نگهداری و تعمیرات است؟
 4. برای پیاده سازی آن چه مراحلی باید طی شود؟
 5. آیا با خواندن یک کتاب در پیاده سازی می توان پیش رفت!؟
 6. استانداردهای نت مبتنی بر قابلیت اطمینان چی هستند؟
 7. برای پیاده سازی آن در سازمان چه مراحلی طی شود؟
 8. آیا در صنایع ایرانی این موضوع پیاده سازی شده است؟
 9. تجربیات اجرای آن در سازمان های ایرانی چه بازخوری داشته است؟
 10. چه کسانی در پیاده سازی آن موفق بوده اند؟
 11. طول زمان اجرای آن در سازمان چقدر است؟
 12. هزینه های پیاده سازی آن چقدر برآورد می شود؟
 13. آیا برای سازمان ما امکان پیاده سازی اش می باشد؟
 14. آی سی ام ۲ با قبلی چه تفاوتی دارد؟
 15. بسترهای مورد نیاز برای پیاده سازی آن چی هستند؟
 16. چه ابزارها و تکنیک هایی لازم است؟
 17. دنیا چرا به سمت آر سی ام رفت؟

اینها سوالاتی است که دست یابی به پاسخ صحیح آنها کار زیادی می برد و تجربه و اطلاعات زیادی می طلبد. ادامه نوشته