نوشته‌ها

آیا هزینه های نگهداری و تعمیرات در نرم افزار نت باید محاسبه شود!؟

اCost PM KPIکثر پرسنل واحدهای نگهداری و تعمیرات بدون کمترین اطلاع و آشنایی ، بدنبال محاسبه هزینه های نگهداری و تعمیرات می باشند! جالب است که در نرم افزار های نگهداری و تعمیرات مبحث هزینه را دنبال می کنند و خواهان آن هستند که نرم افزار نت هزینه های نت را محاسبه و در اختیار قراردهد! مهم تر آنکه بسیاری از نرم افزار نت بخصوص از نوع ایرانی هزینه های نت را محاسبه می کنند! (بماند که در ویرایش جدید نرم افزار نت PM works هم ماوژل هزینه های نت تعبیه شده است!) البته حق دارند، چون مشتریان ناآگاه همان گونه که به مبحث هزینه های نت آشنایی ندارند به مفاد ماوژل هزینه نت در نرم افزار نیز آگاهی نداشته و تسلطی ندارند!

اولین سوالی که از دوستان همکار در حوزه نگهداری و تعمیرات ادامه نوشته