نوشته‌ها

بهبود مهندسی نت در شانزدهم و هفدهم شهریور ماه

شانزدهم و هفدهم شهریور ماه در تهران هتل المپیک در هفتمین همایش بین المللی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات حضور دارم و امیدوارم دوستان ، همکاران و خوانندگان سایت نت بهره ور فراگیر را آنجا ببینم.اما در کدام کارگاه ها شرکت خواهم کرد:

در این همایش دو کارگاه آقای دکتر زواشکیانی را شرکت خواهم کرد کارگاه ۱:مدیریت “بازرسی” در نگهداری و تعمیرات، تشریح مبانی و ارائه بهترین تجارب در دنیا و کارگاه ۲: ساختار نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان(RCM) .در این دو زمینه در کارخانجاتی که پروژه داریم به یک مدل پیاده سازی نت مبتنی بر تحلیل خرابی و تصمیم گیری بر سطح نت موثر رسیده ایم که خوشبختانه جواب داده است و باعث کاهش شدید توقفات بدلیل خرابی تجهیزات شده است لذا محتوی این دو کارگاه برای چک کردن مدل طرح ریزی شده برایم مهم است.

هم چنین کارگاه آقای پروفسور بسیم النجار کارگاه ۲: مدیریت نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط CBM حضور خواهم یافت چون با تلفیق نرم افزار و یک مدل ، یک مرحله جلوتر از پیاده سازی نت پیش بینانه را مدنظر دارد و برای رویکرد مدل سازی پیاده سازی ابزارهای نت مبتنی بر شرایط کار تجهیزات می تواند موثر باشد.

در کلاس آقای سرج ماتیو به این دلیل شرکت می کنم که هر دو کارگاه ایشان مبتنی بر ادامه نوشته