نوشته‌ها

واژه نامه نگهداری و تعمیرات Availability

[تعداد: ۲   میانگین: ۴/۵]

۷Availability
دسترسی

در استاندارد ISO 14224:2006 دسترسی را قابلیت انجام یک عمل مورد نیاز تحت شرایط معین یا در یک تناوب زمانی معین، با فرض اینکه منابع بیرونی مورد نیاز فراهم باشد ، تعریف می کند.

هم چنین در این استاندارد آمده است ، توجه کنید که تعریف “دسترسی” ارائه شده در IEC60050-191: 1990, 3.1.1 بعضا می­ تواند گمراه کننده باشد چرا که خواننده را به این سمت سوق می­دهد که مفهوم آمادگی و در دسترس بودن با قابلیت اطمینان مشابه است. این درست نیست چرا که معنی “طول بازه زمانی مفروض” به هیچ عنوان در مفاهیم دسترسی و قابلیت اطمینان یکسان نیست. اگرچه تعاریف قابلیت اطمینان و دسترسی بسیار نزدیک به هم­ می­باشند اما مفاهیم آنها به طور کلی متفاوت است.

دسترسی: تجهیزات در هر لحظه معین آماده کار باشند (بدون توجه به آنچه پیشتر اتفاق افتاده است).

قابلیت اطمینان: تجهیزات در طول یک بازه زمانی به طور پیوسته در حال کار باشند.

دسترسی عملکردی را توصیف می ­کند که بتواند بدون هیچ مشکلی قطع شود و قابلیت اطمینان عملکردی است که نمی­ تواند در طول بازه تعیین شده، قطع شود.

۱- Maintenance
۲- Preventive Miantenance
۳- Predictive maintenance
۴- Condition-based maintenance
۵- Overall equipment effectiveness
۶- Computerized maintenance management system