نوشته‌ها

واژه نامه نگهداری و تعمیرات Total Productive Maintenance

۹- Total Productive Maintenance
نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر

یک نگرش مدیریتی به مباحث نگهداری و تعمیرات است.در سال ۱۹۷۱ توسط ژاپنی ها ابداع شد و لذا آمیخته با نگرش و فرهنگ ژاپن است.تا کنون سه ویرایش داشته است و در آخرین ویرایش آن هشت رکن اساسی برای پیاده سازی آن در نظر گرفته شده است:

  1. نظام آراستگی
  2. کایزن
  3. کیفیت
  4. نت برنامه ریزی شده
  5. آموزش
  6. نت اپراتوری
  7. نت اداری
  8. بهداشت صنعتی و زیست محیطی

پیاده سازی این سیستم در سازمانهای غیر ژاپنی خیلی سخت است است.محور پایه و کلیدی نت بهره ور فراگیر مشارکت کلیه پرسنل سازمان در نگهداری دارایی های فیزیکی سازمان است.

مبنای اصلی آن نت بهره ور Productive Maintenance است که مخصوص آمریکایی هاست ولی ژاپنی ها آن را گرفتند و با فرهنگ مشارکتی خود ادغام و بهبود دادند و یک Total به آن اضافه کردند!

در کتاب نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر شما ویرایش سه آن را می توانید مطالعه کنید.

۱- Maintenance
۲- Preventive Miantenance
۳- Predictive maintenance
۴- Condition-based maintenance
۵- Overall equipment effectiveness
۶- Computerized maintenance management system
۷- Availability
۸- Maintainability