نوشته‌ها

چگونه چرخه نگهداری و تعمیرات را جاری کنید!؟ بخش اول

آمار در نتدر سازمان های بزرگ صنعتی پیاده سازی و اجرای چرخه نگهداری و تعمیرات بسیار کلیدی و مهم است از طرفی بسیار سخت و زمان بر می باشد.در اکثر سازمان های بزرگ صنعتی ایران به طور کلی به این موضوع توجه ای نمی شود و بیش از آنکه به سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات در قالب چرخه نگهداری و تعمیرات بپردازند سرشان به پیاده سازی نرم افزار سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات گرم است!

چرخه نگهداری و تعمیرات ایده گرفته از چرخه کیفیت آقای دکتر دمینگ است.آقای دکتر دمینگ چرخه کیفیت را در چهار بخش  PDCA تبیین کرده است: ادامه نوشته