نوشته‌ها

کاهش سر و صدا

    اندازه گیری سرو صدای

اندازه گیری سرو صدای

اکثر کشورهای صنعتی دارای مقرراتی هستند که مربوط به کاهش سطح سرو صدا در محیط کار است. تراکم قدرت بالا، و انتشار سر و صدای بالا مربوط به اجزای هیدرولیکی بدان معناست که هدف اغلب سیستم های هیدرولیک صنعتی تلاش برای کاهش سطح سر و صدا در محیط کاری می‏باشد.
غالب منبع و عامل سر و صدا در سیستم‎های هیدرولیکی، پمپ است. پمپ‎های هیدرولیکی باعث سر و صدا می‎شود، آلوگی صوتی ایجاد می‎کند و سر و صدا از راه هوا منتقل می‎شود.
همه پمپ‎های هیدرولیکی با جابجایی مثبت تعداد خاصی از محفظه‎های پمپاژ دارند، که در یک چرخه مداوم با بازشدن پر می‎شود (حالت ورودی)،بسته می‎شود برای جلوگیری از خروج جریان، باز می‎شود برای خروج محتوا (حالت خروجی)، بسته می‎شود برای جلوگیری از خروج جریان.
این ضربان سر و صدا ایجاد می‎کند که باعث ایجاد ارتعاش در تمام اجزای پایین دستی می‎شود. همچنین پمپ،‎ ساختار انتقال سر و صدا به وسیله ارتعاشات را در هر جزء مکانیکی متصل ادامه نوشته