نوشته‌ها

استاندارد ایزو ۵۵۰۰۰ داغ است!

iso 55002 یک ساعتی می شود که یکی از دوستان قدیمی از کانادا محبت کرد و سه نسخه استاندارد ایزو ۵۵۰۰۰ ISO را ایمیل کردند.این سه استاندارد در قالب ISO 55000 – 2014 و  ISO 55001 – 2014  و ISO 55002 -2014 می باشد که در خصوص مدیریت دارایی های فیزیکی می باشد و آخرین ویرایش استاندارد PAS 55 می باشد که بعد از سال های در قالب استانداردهای ایزو معتبر و چاپ شده است.

فعلا این عکس های را استاندارد داشته باشید تا ادامه نوشته