نوشته‌ها

دانلود دو مستند در زمینه تحلیل ریشه ای خرابی ها

network_enot_poloskun_226x150در زمینه تحلیل خرابی های و یا تجزیه و تحلیل ریشه ای علل و حالات خرابی های تجهیزات دو مستند در زیر برای دانلود تقدیم می شود:

اولین مستند مربوط به استاندارد IEC61025 آنالیز درخت خرابی  می باشد و اطلاعات جامعه و خوبی در این خصوص ارائه کرده است.

دومین مستند مربوط به آنالیز علل ریشه ای RCA می باشد که فرآیندها و دیاگرام های خوبی را برای حل مسائل و مشکلات ارائه کرده است هر چند ممکن است صراحتا به نگهداری و تعمیرات و تحلیل خرابی های تجهیزات اشاره نشده باشد ولی روند و ابزارهای لازم برای حل مسائل را طرح می کند که به راحتی در حوزه نگهداری وتعمیرات نیز صادق است.