نوشته‌ها

دانلود کتاب مدیریت دارایی های فیزیکی

PAMاگر بتوانید رابطه ای معقول و منطقی بین نگهداری تجهیزات و طول عمر آنها مبتنی بر کمترین هزینه ها را پیدا کنید می شود گفت که در راستای مدیریت دارایی های فیزیکی یا اصلی سازمان گام بر می دارید.

کتاب Physical Asset Management نوشته Nicholas A. J. Hastings چاپ ۲۰۱۰ در ۳۸۴ صفحه نوشته شده است.

مهم ترین اصل در مدیریت دارایی های فیزیکی سازمان استراتژی سازمان است که مبتنی بر کارو کسب سازمان چه اهدافی را دنبال می کند که مبتنی بر آن استراتژی مدیریت دارایی های سازمان را طرح ریزی کند در کتاب مذکور مباحث و اصول اصلی و پایه مدیریت دارایی ها فیزیکی تشریح شده است.

مدیریت دارایی های فیزیکی چیست!؟ ادامه نوشته