نوشته‌ها

واژه نامه نگهداری و تعمیرات Predictive maintenance

۳- Predictive maintenance

نگهداری و تعمیرات پیش بینانه 

مجموعه فعالیتهای طرح ریزی شده برای کنترل و پایش وضعیت بکار تجهیزات جهت شناسائی و رفع نشانه ها و عارضه های احتمالی خرابی در کارکرد تجهیز جهت پیش بینی توفقات احتمالی در آینده تجهیز ، نگهداری و تعمیرات پیش بینانه می نامند. (مخفف PdM)

۱- Maintenance
۲- Preventive Miantenance

ادامه نوشته