نوشته‌ها

مدل پایدار پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS در سازمان Step Modules

goldfish_mikdam226x150در زمینه نرم افزار نگهداری و تعمیرات مبتنی بر مدیریت دانش نگهداری وتعمیرات CMMS-MKMS در سایت مطلب زیادی درج نکردم و برای اولین بار حدود دو سال پیش در یکی از کنفرانس های نگهداری و تعمیرات در تهران تئوری مدیریت دانش نگهداری و تعمیرات MKMS مطرح شد.در ممیزی های نگهداری و تعمیرات سازمان های بزرگ و متوسط در سطح کشور به این نتیجه رسیدیم که اکثر آنها از یک نرم افزار نگهداری و تعمیرات استفاده می کنند ولیاستفاده صحیح و حداکثری از آن نرم افزار مقدور نبوده است و در نهایت فقط بخش گزارش های تعمیراتی و کمی هم پرینت گرفتن چک لیست های PM فعال است و دیگر امکانات نرم افزار غیر فعال می باشد و یا اینکه استفاده ای نمی شود.

همیشه برای پیاده سازی صحیح نرم افزار نگهداری و تعمیرات دنبال یک مدل و روش استاندارد و بهینه بوده ایم.نقظه ضعف اکثر شرکت های ارائه دهند نرم افزار های نگهداری و تعمیرات کشور در این است که آنها خودشان در حوزه نگهداری و تعمیرات پای کار نبوده اند یا اینکه سابقه زیادی ندارند و بیشتر برنامه نویسی و ادامه نوشته