آیا می توان در سازمان هزینه های نگهداری و تعمیرات را دقیق محاسبه کرد؟

هزینه های نگهداری و تعمیرات دو بخش کلی دارد هزینه ای که صرف تعمیرات می شود و هزینه های صرف نگهداری تجهیز می شود. برای آنکه محاسبه دقیق از هزینه ها شود پارامترهای مختلفی را باید در نظر گرفت مثل هزینه نفر ساعت نیروی انسانی و هزینه ابزار و هزینه قطعات یدکی و پیمانکار و غیره

کاهش هزینه‌ های نگهداری و تعمیرات و کاهش توقفات تجهیزات بدلیل خرابی

کاهش هزینه‌ های نگهداری و تعمیرات و کاهش توقفات تجهیزات بدلیل خرابی یکی از مهم ترین مباحث حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات است. هروقت توقفات تجهیزات فرایند تولید بدلیل خرابی زیاد باشد دو اتلاف عمده پیش می آید که برای سازمان بحرانی است یکی اینکه خط تولید متوقف شده است و سازمان به تعهدات مشتریان نمی رسد و سودآوری کاهش می یابد و پول از دست می رود و دوم اینکه هر خرابی مواجه می شود با هزینه هایی شامل تعویض قطعات یدکی و هزینه های تعمیراتی آن یا در داخل یا در خارج از سازمان که یک هزینه اضافه و پیش بینی نشده در روند کاری سازمان است.