مدیریت دارایی فیزیکی PAM نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM

بیش از 21 سال قدمت وب سایت مدیریت نگهداری و تعمیرات بهره رو فراگیر می باشد. بیش از 150 مطلب و مقاله و 10 کتاب و 30 دوره آموزش در زمینه مدیریت نگهداری و تعمیرات و دارایی های فیزیکی نشر داده ایم. کامل ترین نکات آموزشی و مشاوره ای در پیاده سازی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات و دارایی های فیزیکی دریافت کنید. خدمات ما ارزیابی، آموزش نگهداری و تعمیرات ، مشاوره مدیریت دارایی فیزیکی و استقرار نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS و نرم افزار یا سامانه دارایی های فیزیکی برای بهبود مدیریت سازمان های صنعتی می باشد.

مدیریت نگهداری و تعمیرات و دارایی فیزیکی

مدیریت نگهداری و تعمیرات و دارایی فیزیکی

دانلود کتاب نگهداری و تعمیرات و دارایی فیزیکی

مقالات و مطالب مدیریت دارایی های فیزیکی و نگهداشت

اهمیت مدیریت نگهداری و تعمیرات و دارایی های فیزیکی برای چیست؟ برای یک مدیر فنی یا نگهداشت در سازمان اولین اولویت کاهش نرخ خرابی تجهیزات و برای مدیر تولید عدم توقف فرایند تولید بدلیل توقف تجهیزات است. اما برای مدیریت عامل سازمان عدم توقف روند تولید محصولات و کاهش هزینه های تعمیراتی مهم است.

کاهش هزینه ها سازمان و هزینه های از دست رفته برای تولید محصول بدلیل خرابی تجهیزات شاید اولویت اول یک سازمان باشد. ما در حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی های فیزیکی بیشترین تولید محتوی و مقالات را مبتنی بر اهداف فوق تقدیم خوانندگان کردیم. بخش مقالات را دنبال کنید.