چهار اقدام کلیدی در بهبود نگهداری و تعمیرات سازمان

چهار اقدام کلیدی در بهبود نگهداری و تعمیرات سازمان

بهبود سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات سازمان در اکثر سازمانهای صنعتی کشور در پیاده سازی سیستم های مدیریتی مشکلات فراوانی دارند.دلایل این مشکلات زیاد است و عارضه یابی سازمانها نشان می دهد که اکثرا در ۷۰ درصد آن دلایل اشتراک دارند.فرقی نمی کند که دقیقا چه سیستم مدیریتی را مدنظر است.اما آنچه که بیشتر در سازمانها در خصوص سیستم مدیریت جا افتاده است سیستم مدیریت کیفیت می باشد در حالی یکی از حوزه های مدیریتی کلیدی در سازمان سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات می باشد.

این به طوری بد جا افتاده است که حتی کسانی که در واحد نگهداری و تعمیرات سازمان نیز فعالیت می کنند به مدیریت نگهداری تجهیزات کم توجه هستند و حوزه انجام تعمیرات بعد از خرابی بیشترین دغدغه کاری آنهاست. در مقاله الزامات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پیش بینانه موثر ۱۵ بند کلیدی در اجرای نگهداری پیشگیرانه و پیش بینانه تشرح شد. اما برای بهبود آنها موارد زیر توصیه شده است.

بهبود نگهداری و تعمیرات سازمان

در این مطلب قصد آن داریم که به چند گام اساسی در بهبود سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات سازمان پرداخته شود.برای بهبود حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات سازمان روی چهار اقدام کلیدی زیر متمرکز شوید:

 1. آموزش نگهداری و تعمیرات پرسنل واحد نگهداشت
 2. تجزیه و تحلیل خرابی ها اضطراری
 3. محاسبه و تحلیل شاخص های نگهداری و تعمیرات
 4. برنامه مشارکت پرسنل تولید

۱- آموزش نگهداری و تعمیرات پرسنل واحد نگهداری و تعمیرات

در خصوص پرسنل نگهداری و تعمیرات واحد باید دقت زیادی داشته باشید بین آموزش ، تجربه و مهارت تفاوت های زیادی است که این موضوع را در اکثر کلاس های آموزشی مبانی و مفاهیم نت اشاره می کنیم که این سه مقوله از هم مجزا می باشد و در واحد نگهداری و تعمیرات باید یک برنامه ریزی بلند مدت برای آنها دیده شود.

مراحل زیر را برای مبحث آموزش نگهداری و تعمیرات پرسنل فنی سازمان طی کنید:

 1. لیست پرسنل نگهداشت یا پرسنل فنی تهیه شود
 2. سابقه کار آنها به طور کلی و سابقه کار در سازمان فعلی
 3. لیست آموزش های دیده شده مشخص شود
 4. رسته سازمانی هر فرد را مشخص کنید
 5. آموزش های مورد نیاز این فرد با توجه به نیاز نت تجهیزات سازمان بنویسید در تهیه آن با تک تک افراد نت سازمان صحبت کنید و مشارکت آنها را جدی و مهم بگیرید.
 6. حتما سه الی چهار دوره مرتبط با سیستم های مدیریت نت در نیاز های آموزشی پرسنل نت ببینید
 7. برگزاری آموزش ها را سعی کنید در سازمان به صورت خصوصی برگزار شود (توجه ویژه داشته باشید کنفرانس های نت و دوره های آموزشی کلی که یک یا دو نفر را می فرستید تاثیر زیادی در بهبود نت سازمان شما نخواهد داشت و بیشتر جنبه ایده گرفتن و کسب اطلاعات روز دنیای نت است و برای برخی هم تفریح و ماموریت و غیره)
 8. دوره ای آموزشی را طوری برنامه ریزی کنید که در ماه یک دوره برگزار شود
 9. یک برنامه ریزی ویژه داشته باشید که هر هفته حداقل دو ساعت پرسنل نت آموزه های خویش را با یکدیگر تبادل کنند.در این خصوص ساعت اضافه کاری چند برابر را برای مشارکت کنندگان پاداش در نظر بگیرید یا غیره.ولی حتما هر هفته دو ساعت آموزش برگزار شود.
 10. بعد از برگزاری دوره های آموزشی جلسات خصوصی و ویژه با پرسنل نت در خصوص فراگیری دوره و نیازهای آنها برگزار کنید.

مرکز آموزش نگهداری و تعمیرات و دارایی های فیزیکی

۲- تجزیه و تحلیل خرابی های اضطراری

یکی از فرمان های اصلی در بهبود نگهداری تجهیزات آنالیز خرابی های  اضطراری تجهیزات می باشد.معمولا در سازمانها برای خرابی تجهیزات در حد انجام تعمیرات و راه اندازی تجهیز اکتفا می کنند و اگر یک خرابی بارها تکرار شده تازه تصمیم به برگزاری جلسه برای رفع معضل و مشکل تکراریشان می کنند و آن هم منجر به تعویض تجهیز یا سیستم و یا اینکه مدارا کردن با آن منتهی می شود.

این را در اولویت کارهای واحد نگهداری و تعمیرات سازمان قرار دهید که برای هر خرابی اضطراری تجهیزات یک آنالیز علت خرابی تهیه شود و مبتنی بر آن آنالیز خرابی اقدامات پیشگیرانه و پیش بینانه ای که می تواند از وقوع تکرار آن جلو گیری کند تعریف و اجرا کنید.

برای انجام آنالیز خرابی حتما نیاز به ابزارها و تکنیک های پیشرفته و آموزش های خاص هزینه بر نمی باشد اگر فقط پرسنل نت بخصوص تکنسین هایی که بر سر کار تعمیرات اضطراری حضور می یابند برخی از تکنیک های کاربردی را بدانند واحد نت پیشرفتی ۸۰ درصدی در کاهش توقفات خواهد داشت!

تکنیک های کاربردی و اولیه در تجزیه و تحلیل خرابی های اضطراری عبارتند از:

 1. نمودار پاراتو
 2. تکنیک ۵ چرا
 3. نمودارهای علت و معلول
 4. ماتریس خرابی ها
 5. آنالیز حالات بالقوه خرابی
 6. و غیره

آموزش تجزیه و تحلیل علل ریشه ای خرابی ها RCFA

اما در پیاده سازی تجزیه و تحلیل خرابی ها چه مراحلی را طی کنید:

 1. بررسی سوابق یک خرابی اضطراری پیش آمده
 2. ترسیم نمودارهای پاراتو برای شناسائی جایگاه این خرابی اضطراری در توقفات کلی تجهیزات سازمان
 3. آموزش اولیه و کاربردی پرسنل نت که در تعمیرات اضطراری آن تجهیز حاضر می شوند
 4. درخواست رسم نمودارهای علت و معلول و استفاده از تکنیک ۵ چرا برای پر کردن آن در حد مقدماتی و در کمترین زمان ممکن از فاصله وقوع آن خرابی اضطراری
 5. برگزاری جلسات کارشناسی و بررسی مستندات تهیه شده
 6. تعریف اقدامات اصلاحی موثر در رفع و عدم تکرار خرابی اضطراری
 7. طبقه بندی نوع اقدامات تعریف شده در گام قبل و تعیین سطح نت آن
 8. استاندارد سازی اقدامات و مشخص کردن جایگاه آنها در نت برنامه ریزی شده سازمان
 9. محاسبه شاخص های عملکردی قابلیت تجهیز در آینده برای سنجش میزان اثر بخشی اقدامات تعریف شده

این را بدانیم که بدون آنالیز خرابی های پیش رویمان چشم اندازی از بهبود نت در آینده سازمان حتی با خرید گران قیمت ترین نرم افزار های نت نخواهید داشت.

تعمیرات اضطراری چیست EM ؟ و ۵ روش کاهش تا حذف آن

این عکس زیر هم بد نیست مراحل را سیستم گفته است ولی کمی سخت و پیچیدگی دارد:

تجزیه و تحلیل علل ریشه ای خرابی تجهیزات در بهبود نگهداری و تعمیرات
آنالیز علل ریشه ای خرابی

۳- محاسبه و تحلیل شاخص های نگهداری و تعمیرات

اگر در سایت نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر در زمینه شاخص های نگهداری و تعمیرات جستجو کنید یا اینکه دسته شاخص های نت در ستون سمت چپ سایت را نگاهی بیاندازید مطالب بسیار زیاد ومفیدی در زمینه شاخص های کلیدی عملکرد فرآیند سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات KPI Maintenance ارائه شده است.

به طور کلی وقتی می توانید یک سیستم مدیریتی را خوب مدیریت کنید که اطلاعات و داده های کافی با صحت و دقت کامل از عملکرد فعالیتهای حوزه مدیریتی خویش داشته باشید.اما یک شرط وجود دارد که بتواند شما را در تصمیم گیری درست و یا مدیریت صحیح کمک کند و آن این که این داده های کافی پخته شده باشند.به عبارتی این داده ها بقدر کافی پردازش و تحلیل شده باشند که بتواند به شما از عملکرد فرآیند سیستم مدیریتی سازمان تحلیل اطلاع رسانی خوبی شود.

این مهم توسط شاخص ها مدیریتی انجام می شود.در حوزه سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات سازمان نیز مدیر، کارشناسان و تکنیسین ها نت وقتی می توانند کارمدیریتی و تخصصی خودشان را خوب مدیریت کنند که شاخص های کلیدی عملکرد نت را در سازمان پیش بینی ، محاسبه و تحلیل کرده باشند.

تنها راه بهبود صحیح و پایدار حوزه سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات سازمان تبیین شاخص ها نت است با محاسبه آنها و فاصله آنها از اهداف طرح ریزی شده برای حوزه نت به شما این نگرش را می دهد که در کدام حوزه های نت و با چه روش هایی بهبود های لازم را تعریف و اقدام کنید.

اگر شاخص ها در حوزه نگهداری و تعمیرات محاسبه و تحلیل نگردد مثال آن می ماند که با چراغ خاموش در جاده مه آلود به خواهید از سربالایی یک کوه با ماشین بالا بروید! شاخص ها مدیریتی هم چون چراغ راهنمای مدیران می باشند که مسیر طی شده گذشته ، وضعیت فعلی سازمان و برنامه های قابل طرح ریزی برای بهبود سیستم مدیریتی را نشان می دهند.

آموزش شاخص های نگهداری و تعمیرات KPI

۴- برنامه مشارکت پرسنل تولید

مشارکت پرسنل تولید در فعالیتهای نگهداری و تعمیرات یک اثربخشی فوری و چشم گیر را برای سازمان ایجاد می کند.یکی از مباحث اصلی در نظر مدیران ارشد سازمان کسب اثربخشی فوری از انجام سیستم های مدیریتی می باشد هر چند که ذات برخی از فعالیتهای سیستمی طولانی مدت و اثربخشی آن محسوس نیست ولی اگر مکانیزمی را در سازمان طرح شده باشد که بتواند اثربخشی یک فعالیت را به خوبی سنجش و محاسبه کند مسیر بهبود و ارتقا آن سازمان بسیار روشن و همیشگی است.اما ایجاد چنین مکانیزمی بسیار سخت و نیازمند طرح ریزی و بودجه فراوان است.

اما در حوزه نگهداری و تعمیرات می توانید یک چنین مکانیزمی را خیلی سریع ایجاد و به مدیران ارشد نشان دهید.کاهش توقفات تجهیزات به مفهوم عدم کاهش تولید محصولات برنامه ریزی شده است و این فرصتی برای برنامه ریزی منظم تر برای تولید بیشتر و بازاریابی محصولات در بازار می باشد.میزان فرصت های از دست رفته برای تولید محصولات بدلیل خرابی تجهیزات کاملا مشخص است و تمام مدیران را عامل گرفته تا میانی به این موضوع حساس و همه چیز زیر ذره بین می باشد.

اگر فعالیتهای نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده سازمان درست ، به موقع و طرح ریزی شده پیش رود خط تولید سازمان شاهد بشترین قابلیت اطمینان از تجهیزات خویش است و کاهش توقفات تولید بدلیل خرابی ها منجر می شود.اما برای آنکه فعالیتهای نت برنامه ریزی شده و موثر پیش رود در حوزه پرسنل نگهداری و تعمیرات باید تعداد نیروی انسانی و هزینه های آ« را افزایش داد! از طرفی فرد استفاده کننده از تجهیزات نزدیک ترین فرد به تجهیز و روند کاری آن را دنبال بهتر می داند.

در سازمان برنامه ای را برای ایجاد مشارکت پرسنل تولید در فعالیتهای نگهداری و تعمیرات تجهیزات سازمان طرح ریزی کنید.این طرح ریزی می تواند شامل موارد زیر باشد:

 1. تعریف پرسنل تولید برای هر تجهیز
 2. مشخص کردن محتوی فعالیتهای نظافت ، روان کاری و بازرسی برای هر تجهیز
 3. تهیه دستورالعمل های استاندارد نت اپراتوری (نمونه ای از آنها در بسته کامل نت برنامه ریزی شده آمده است)
 4. برگزاری کلاس های آموزشی و توجیهی برای پرسنل تولید
 5. اجرای دستورالعمل های نت اپراتوری برای هر شیفت تولیدی
 6. کاهش زمان تولید در هفته های اول به مقدار دو الی سه درصد برای نهادینه شدن اجرای نت اپراتوری
 7. ارزیابی و ممیزی هفتگی از روند پیشرفت کار و مشارکت پرسنل تولید در فعالینهای نگهداری و تعمیرات
 8. افزایش زمان تولید و برگردان دو الی سه درصد کاهش به یک درصد از کل
 9. تهیه گزارشات از روند توقفات و ارزیابی های ممیزی نت اپراتوری و اطلاع رسانی بهنگام به پرسنل تولید
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 1 =