۹۰ درصد تمامی آموزشهای سازمانی بی ارزش است

آموزشهای سازمانی عمدتا به صورت روتین و تناوب های خاص برگزار می شود. واحد آموزش سازمان طبق امکان سنجی و درخواست های دریافتی نسبت به برگزاری دوره های آموزشی اقدام می کند. اما جای سوال است که این آموزش ها چقدر برای سازمان می باشد؟