پایش وضعیت ماشین های دوار با ترموگرافی

ترموگرافیترموگرافیگزیده ای از استاندارد ایزو ۱۸۴۳۴-۱ در پایش وضعیت ماشین های دوار با ترموگرافی
۴- تکنیک‌های ترموگرافی
تکنیک های شناخته شدهIRTمختلفی در صنعت استفاده می شوند. ترموگرافی مقایسه‌ای بهترین آنها است و بهترین داده را از اندازه‌گیری حرارتی حاصل می کند. وقتی با تغییر شرایط کارکرد ماشین دوار روبرو می‌شوید، با توانایی تخمین ضریب تشعشع کلی، و قابلیت تمایز اختلاف‌ ضریب تشعشعهای نقاط مختلف ماشین دوار اطلاعات مفیدی برای پایش وضعیت و عیب‌یابی ماشینی که در شرایط پایین‌تر از نرمال کار می کند بدست می‌آورید.اعتبار اطلاعات بدست آمده به دوربینIRT مورد استفاده، آموزش و تجربه ترموگرافر، و روش کشف بکار رفته بستگی دارد.
ترموگرافی غیر تماسی با استفاده از دوربین‌های گرمایی وقتی ضرورت دارد دمای دقیق هدف را بدانیم استفاده می‌شود. لذا، این تکنیک نرمال مورد استفاده در پایش وضعیت و عیب‌یابی نیست.
ترموگرافی مقایسه‌ای وقتی مطابق با ایزو۱۷۳۵۹ اجرا شود بخشی عادی از فرآیند است. وقتی این فرآیندها مطابق باISO13379 وISO13381-1 در نظر باشندIRT می‌تواند بعنوان تکنیک اولیه یا ثانویه برای عیب‌یابی و پیش‌بینی استفاده شود.
۵- ترموگرافی مقایسه‌ای
۱-۵- انواع ترموگرافی مقایسه‌ای
ترموگرافی مقایسه‌ای می‌تواند کمی یا کیفی باشد. تکنیک کمی نیاز به تعیین مقدار دما برای تشخیص شدت شرایط قطعه دارد. شدت با مقایسه دمای هدف با تجهیز در سرویس مشابهی یا داده‌های حد پایه تعیین می‌شود. برای سطوح با ضریب تشعشع بالا هر دو دما، T و اختلاف دما،ΔT، مقادیر نوعاً قابل اطمینانی هستند. تکنیک‌های اندازه‌گیری خوبی در ادامه می‌آیند.اما مقادیرT وΔT از سطوح با ضریب تشعشع کم بخاطر تغییرات محیط و سطح اغلب غیرقابل اطمینان هستند. علاوه بر آن، بسیاری کاربردها به تخصیص مقادیری برای الگوهای گرمایی مشاهده شده برای مقاصد آنالیزی، رسم‌ترند، ایجاد سطوح شدت و اولویت‌بندی نیاز دارند.
در بسیاری کاربردها داده‌های کمی برای مانیتور شرایط ماشین دوار الزامی، یا برای عیب‌یابی و توسعه فعالیت‌های اصلاحی مناسب نیست. در این حالت‌ها تکنیک‌های کیفی ممکن است بیشتر لازم باشند.
۲-۵- ترموگرافی مقایسه‌ای کمی
روش ترموگرافی مقایسه‌ای کمی یک روش مؤثر پذیرفته شده برای ارزیابی شرایط یک ماشین یا قطعه با تعیین دماهای تقریبی می‌باشد. تعیین دقیق دماهای واقعی یک قطعه با استفاده ازIRT در سایت خیلی مشکل است. این بخاطر گستره فیزیکIRTاست که باید پارامترهایی که باعث اندازه‌گیری دمای مطلق درست می شوند را ضرب کرد. این ضرایب عبارتند از: ضریب تشعشع، ضریب انعکاس و ضریب انتقال. در نتیجه، تخمین این پارامترهایIRTمی‌تواند به ساده‌گی باعث بدست آوردن دمای تقریبی قطعه شود، که در بسیاری حالت‌ها، می‌تواند برای تعیین شدت شرایط ناهنجار کافی باشد.
یک مثال ترموگرافی کمی مقایسه‌ای اینست که، اگر دو یا چند ماشین در یک محیط و تحت شرایط بار یکسان، و یکی دمای بالاتری را تجربه می‌کند، معمولاً شاخصی است از اینکه شرایط رو به خرابی ممکن است وجود داشته باشد. با این حال تعیین اختلاف دما در ایجاد شدت شرایط کمک خواهد کرد. در این مثال، ۵ درجه سانتیگراد اختلاف دما حداقل در نظر گرفته می‌شود، درحالیکه اختلاف۱۰۰ !!!(در متن لاتین ۱۰۰ آمده است)درجه‌ای می‌تواند بحرانی باشد. همچنین دانستن مقدار تقریبی دمایافزایش یافته شاخصی بدست خواهد داد که حد دمای قطعه ممکن است نزدیک مقادیر منتشر شده باشد. بنابراین درحالیکه اندازه‌گیری‌های کیفی می‌تواند نقصان‌ها را کشف کند، اندازه‌گیری کمی قابلیت تعیین شدت آنرا دارد.
از آنجا که همیشه تعیین دمای دقیق یا حتی ضریب تشعشع، هر سطحی از ماشین، عملی نیست، استفاده ترموگرافی مقایسه‌ای به عنوان روش جایگزین بیشتر کاربردی می‌شود. اندازه‌گیری مقایسه‌ای، برخلاف اندازه‌گیری کیفی، نقصان حرارتی را با مقایسه دماهای بدست آمده با استفاده از مقدار ضریب تشعشع ثابت، ε پیش فرض، تعیین می‌کند، برای سطوح با ضریب تشعشع مشابه، یعنی، روی سطوح یک ماشین منفرد یا بین سطوح ماشین‌های مشابه. اختلاف دمای بین دو یا چند سطح مشابه یکسان بصورت عددی اندازه‌گیری می‌شود. با فرض اینکه شرایط محیطی و خصوصیات سطح برای قطعات مشابه یکسان است، اختلاف دما برای قطعه مورد نظر تجهیز بعنوان مقداری بالاتر از دمای کارکرد نرمال تجهیز مشابه ثبت می‌شود.
تکنیک اندازه‌گیری مقایسه‌ای از تخمین سریع ضریب تشعشع، دمای ظاهری منعکس شده و اندازه فاصله تا قطعه استفاده می‌کند. فاکتور ضریب تشعشع مواد از تجربه بدست می‌آید. چک ضریب تشعشع‌های اغلب موادی که در کارخانه با آنها مواجه هستیم امکان‌پذیر است تا مقادیر پیش‌ فرضی هنگام بازرسی قطعات با این مواد داشته باشیم.
هر کارخانه‌ای باید مقادیر پیش فرض خودش را توسعه دهد، چراکه قطعات مشابه در کارخانه‌های مختلف ممکن است محیط‌های متفاوتی داشته باشند(نظیر تمیزی)، یا تجهیز ممکن است صیقلی سطح متفاوتی داشته باشد، و این تغییر شرایط باعث مقادیر پیش فرض متفاوتی خواهد شد. وقتی ضریب تشعشع‌ها، فاصله‌ها، و دمای ظاهری منعکس شده تخمین زده شد، این مقادیر به دوربین وارد می‌شوند تا مقدار دما برای هر قطعه مشخص شود. این نوع اندازه‌گیری وقتی مؤثر است که قطعات زیادی ممیزی می‌شوند. آن سریع است و اطلاعات مفیدی برای تعیین شدت شرایط قطعات ارائه می‌دهد.
۳-۵- ترموگرافی کیفی مقایسه‌ای
این نوع ترموگرافی الگوی حرارتی یا نیم‌رخ یک قطعه را با قطعه مشابه یکسانی تحت شرایط کارکرد مشابهی مقایسه می‌کند. وقتی الگوهای حرارتی یا نیم‌رخ‌های مختلف را جستجو می‌کنید، ناهنجاری با تغییرات دمایی شدید بین هر دو یا چند شی مشابه، بدون تخصیص مقادیر دمایی به الگوها بدست می‌آید. این تکنیک سریع، آسان و کاربردیاست، و نیازی به تنظیم ابزار مادون قرمز برای جبران شرایط محیطی یا اتمسفری یا ضریب تشعشع سطح ندارد. اگرچه در نتیجه این نوع اندازه‌گیری می‌توان نقصان‌ها را مشخص کرد، اما سطحی از شدت نقصان بدست نمی‌آید.
۶- ترموگرافی غیر تماسی با استفاده از دوربین‌های ترموگرافیمادون قرمز
تعیین دمای اصلاح شده هدف با استفاده از دوربین IRT می‌تواند مشکل باشد چراکه فاکتورهای محیطی و فنی بسیاری را دربرمی‌گیرد. در نتیجه، اندازه‌گیری‌هایIRT مطلق تنها وقتی انجام می‌شوند که مقادیر دمایی دقیق، یا اختلافات دمایی کوچک، برای فرآیند حیاتی هستند. سعی می‌شود این تعیین دماها تنها تحت شرایط کنترل شده انجام شود. این نوع اندازه‌گیری با استفاده از دوربینIRT معمولاً برای پایش وضعیت استفاده نمی‌شود.

۷- اندازه‌گیری‌های حد پایه
برای هر دو تکنیک مطلق و مقایسه‌ای، قویا توصیه می‌شود که اندازه‌گیری‌های حد پایه‌ای از تجهیزات حیاتی کارخانه به عنوان مرجعی برای عیب‌یابی و پیش‌بینی داشته باشید. وقتی بعداً ممیزی‌هایIRT از ماشین‌ها یا قطعات را انجام می‌دهید این حدپایه خیلی مهم است تا مقایسه آنها با ترموگرافی‌های قبلی از همان ماشین‌ها در همان بار و شرایط محیطی انجام گیرد. این فرآیند پایش وضعیت برای شناخت به موقع مشکلات، به منظور جلوگیری از تعمیرات زیاد یا خرابی‌های سنگین مفید است. برخی مثال‌‌ها از اندازه‌گیری‌های حد پایه در ضمیمهC آمده است.
۸- ایمنی
قبل از آغاز کار، باید مطابق با کاربرد محل یا استانداردهای ملی و قوانین یا ویژگی‌های محیط‌های خطری که ممکن است وجود داشته باشد حداقل قوانین ایمنی و راهنمایی‌هایی ایجاد کرد. مثال‌هایی از حداقل قوانین و راهنمایی‌هایی در ضمیمهB آمده است.
۹- کالیبراسیون
ترموگرافرها باید دوربین‌های کالیبره شده‌ای با راهنمایی‌های سازنده تجهیز اصلی، یا ایجادشده با فعالیت‌های صنعتی داشته باشند. چک‌های کالیبراسیون مستند شده‌ای با استفاده از یک جسم سیاه مرجع مطابق با توصیه‌های سازنده، مشخصات مشتری یا هرگونه استاندارد صنعتی قابل قبولی باید انجام شود. قبل از هر بازرسی یا ممیزی کالیبراسیون سریع توصیه می‌شود.
نکته: مثلاً می‌توان چک سریع را با استفاده از چهره انسان، آب در حال جوش یا یک قالب یخ، تحت شرایط ایده‌آل و با استفاده از ضریب تشعشع صحیح انجام داد.
۱۰- داده‌برداری
داده‌برداری باید مطابق با موارد زیر انجام شود.
a) بازرسی‌های مادون قرمز باید وقتی انجام شود که شرایط فیزیکی و محیطی نظیر آفتاب، باد و شرایط اتمسفری و انتقال حرارت برای داده‌برداری دقیق مطلوب است
b) شرایط محیطی و کارکردی که در آن داده‌برداری می‌شود باید قابل تکرار و شرایط نرمال ثابتی باشد.
c) ترموگرافرباید مطمئن شود که همه دمای ظاهریهای منعکس شده و ضرایب تشعشع مطابلق با ضمیمهA انجام ‌شوند.
d) ترموگرافر باید مطمئن شود که اندازه هدف در وضوح اندازه‌گیری فاصله‌ای دوربین قرار دارد.
e) ترموگرافر باید از طراحی، ساخت، نصب، کارکرد، اصول نگهداری و تعمیر ماشین، عیوب نوعی مرتبط با هر اصل و ناهنجاری‌های گرمایی حاصل از آنها به منظور تغییر دقیق الگوهای تابش مشاهده شده دانش کافی داشته باشد.
f) ترموگرافر باید از دوربین IRTیا تجهیزات اندازه‌گیری استفاده کند که قابلیت کافی برای آوردن نیازهای بازرسی دارند.
g) هرگاه امکان دارد، پس از تعمیر، یا وقتی توسط کاربر درخواست می‌شود، هرگونه ناهنجاری باید مجدداً بازرسی شود تا اطمینان حاصل شود که دمای کارکرد نرمال است و مشکل احتمالی اصلاح شده است.
۱۱مسئولیت‌های مشتری
مشتری خدماتIRT باید:
a) انبارداری قطعات یدکی تجهیزات مورد بازرسی را با یک شیوه به صرفه و قانونی باتوجه به امکانات تهیه یا در توسعه آن کمک کند.
b) در موقع لزوم، نفر همراه با تجربه‌ای که دانش کافی از بهره‌برداری و تاریخچه تجهیز مورد بازرسی دارد در اختیار گذارد؛ این شخص باید ترموگرافر مادون قرمز را هنگام بازرسی همراهی کند و باید تجربه و اختیار:
۱) دسترسی به تجهیز مورد بازرسی را داشته باشد و باید به نفرات بهره‌برداری در مورد فعالیت بازرسی هشدار دهد.
۲) هرگونه پوشش ضروری را قبل از بازرسی توسط ترموگرافر بردارد.
۳) این پوشش‌های کابینت و محوطه پس از بازرسی توسط ترموگرافر باید فوراً تعویض یا بسته شوند.
۴) هر تجهیز را در صورت لزوم و اگر احتمال دارد به کار اندازد.
۵) اطمینان حاصل کند تجهیزی که باید بازرسی شود تحت بار کافی است، بار کافی وقتی لازم است روی تجهیز اعمال کنید و به اندازه کافی صبر کنید تا تجهیز انرژی‌دار شود تا الگوی گرمای ثابتی بوجود آید.
۶) وقتی توسط ترموگرافر درخواست می‌شود بارهای الکتریکی را اندازه‌گیری کند.
۷) مسئولیت کامل نتایج حاصل از اطلاعات بدست آمده توسط بازرسی مادون قرمز را به عهده گیرد.
۸) اطلاعاتی درباره نتایج تعمیر و فعالیت‌های بازرسی تهیه کند.

۱۲- اندازه‌گیری‌های در محل از دمای منعکس شده و ضریب تشعشع و واسطه‌های مستهلک کننده
در بسیاری لحظات اندازه‌گیری‌ها لازم است انجام شود تا دماهای مطلق صحیح بدست آیند. این اندازه‌گیری‌ها باید مطابق ضمیمهA بعنوان استاندارد و مرجع و راهنمای صنعتی انجام شوند.
فرآیند تست برای اندازه‌گیری و جبران واسطه مستهلک کننده باید مطابق باASTM E1897 باشد.
۱۳- معیار ارزیابی شدت دما
۱-۱۳- ایجاد معیار ارزیابی شدت
وقتیIRT را برای پایش وضعیت و عیب‌یابی ماشین‌ها و قطعات مربوطه بکار می‌برید، قویاً توصیه می‌شود که معیار ارزیابی شدت ایجاد شود.
معیار ارزیابی شدت می‌تواند به دو شکل بدست آید:
a) سازماندهی به دو گروه عمومی که سطوح دما، یا زون ها، را در برابر سطوح بحرانیت می‌شناساند.
b) بکار بردن برای قطعات یا ماشین‌های خاص، یا برای گروه‌های مشابهی از قطعات یا ماشین‌ها در دو حالت، سطوح با استفاده از تجربه و جمع‌آوری داده‌ها ایجاد می‌شوند.
در عمل هیچ معیار ارزیابی شدت منفردی بصورت عمومی برای انواع آیتم‌های موجود در صنعت قابل کاربرد نیست. نتیجتاً، معیار ارزیابی شدت باید برای هر گروهی از تجهیزات بر پایه طراحی‌شان، سازنده، کارکرد، نصب و خصوصیات تعمیراتی و حالت‌های خرابی و بحرانیت باید توسعه داده شوند.
معیار ارزیابی شدت می‌تواند روی هر کدام از قطعات یا ماشین‌ها ایجاد شود. این روش بر چندین پایه قرار دارد که عبارتند از: ایمنی نفرات، افزایش دما در مقابل تاریخچه داده‌هایی که نرخ رو به اضمحلال و زمان خرابی را ایجاد می‌کنند، بحرانیت ماشین یا قطعه برای فرآیند کلی، موقعیت نسبت به مواد یا تجهیزات دیگر، شرایط محیطی و غیره. کاربردها می‌تواند شامل افزایش دمای ماشین‌های حساس، قطعات مکانیکی، افزایش دمای بیرینگ‌ها، افزایش دمای اتصالات یا برق مصرفی، هدر روی نشتی سیال، یا حتی گرفتگی تعدادی تیوب در تجهیزات انتقال حرارت سیال باشد.
ترموگرافر مادون قرمز ممکن است از معیارΔT یا دسته‌بندی شدت دمای ناهنجاری‌های سیستم مکانیکی استفاده کند. این معیارΔT معمولاً بعنوان افزایش دمای ناهنجاری بالاتر از دمای مرجع تعیین شده می باشد.
به مرور زمان با بدست آوردن چندین قطعه مشابه، تحت شرایط محیطی و کارکرد مشابه، از آنالیز آماری می‌توان برای تنظیم حدود کارکردی برای رسم‌ترند و پیش‌بینی عملکرد دمایی این قطعات استفاده کرد.
از یک سیستمΔT همراه با معیار دمای مطلق برای نرخ شدت دما از یک ناهنجاری بالای دمای ماکزیمم مجاز می‌توان استفاده کرد.
۲-۱۳- معیار اختلاف دما
دماهای حد پایه و معیار ارزیابی باید بر پایه آماری یا سابقه ایجاد شده از دماهای آیتم خاص، یا گروه ماشین‌ها هنگامی که در شرایط ایده‌آل هستند باشد.
معیار ارزیابی باید بر پایه دماهای مشخص شده توسط سازندگان، از آیتم‌های مشابه یا گروهی از تجهیزات، یا قطعات قرار گرفته روی همان شافت باشد. باید بخاطر داشته باشیم بخاطر تغییرات محلی کاربرد، فرآیند، محیط، چرخه کار و غیره چنین معیاری نباید برای انواع ماشین‌های مشابه بصورت عمومی بکار رود.
۳-۱۳- معیار حداکثر دمای مجاز
ترموگرافر مادون قرمزمی تواند از معیار حداکثر دمای مجاز بر پایه اطلاعات منتشر شده برای شناخت ناهنجاری‌های سیستم مکانیکی استفاده کند باید متوجه بود که دو معیار گروه‌بندی جنس و طراحی وجود دارد:
a) معیار جنس جایی استفاده می‌شود که بی‌عیبی خود جنس مورد توجه است و در حال مانیتورینگ می‌باشد؛
b) معیار طراحی جایی استفاده می‌شود که بی‌عیبی طراحی منظور اصلی است و تمرکز مانیتورینگ روی آن است.
معیار طراحی همیشه باید نسبت به معیار جنس در اولویت باشد چراکه معیار طراحی معمولاً الزامات جنس را نیز دربرمی‌گیرد و معیار طراحی بیش از بی‌عیبی جنس قطعه به تنهایی معمولاً شامل عملکرد، بهره‌برداری، قابلیت اطمینان و معیار ظرفیت هم هست.
وقتی ناهنجاری دما است چندین قطعه سیستم و معیار جنس استفاده می‌شود، جنس قطعه‌ای که پایین‌ترین مشخصات دمایی را دارد باید بعنوان معیار خطر در نظر گرفته شود.
هشدار: در بیشتر ماشین‌ها، روانکار پایین‌ترین مشخصات دمایی را دارد. حداکثر دمای مجاز باید حالتی باشد که دمای بالاتر از آن باعث کاهش غیرقابل طول عمر قطعه در نتیجه مشخصات روانکار شود. چنین کاهشی در مشخصات ممکن است فوری باشد(ویسکوزیته) یا طولانی مدت باشد مانند(فرسایش افزودنی‌ها). چنین معیاری بیشتر طراحی به حساب می‌آید تا بر پایه جنس. با وجود استفاده قابل قبول از روانکارهای رایج این به معیار دمای خاص کاربرد نیاز خواهد داشت.
در بسیاری شرایط ترموگرافی نمی‌تواند مستقیماً دمای سطوح واقعی قطعات را اندازه‌گیری کند. مراقبت و قضاوت خوب باید هنگامی استفاده شود که هرگونه مشخصات شدتی به اندازه‌گیری‌های دمای واقعی سایت مربوط باشد آنها باید هرگونه هدر روی یا خطای حاصل از مسیر انتقال، همرفت و تابش را به شمار آورد.
چنین هدر روی یا خطاهایی ممکن است در نتایج مقادیر اندازه‌گیری شده به تغییر دمای واقعی قطعه موثر باشد که در نتیجه باعث کاهش اثربخشی هرگونه ترندی می‌شود.
۱۴- معیار ارزیابی نیم‌رخ
ارزیابی نیم‌رخ فرآیندی است از مقایسه اختلاف دماها و الگوها در یک سطح. مانند هر فرآیند ارزیابی شدت دیگری دماهای مطلق و اختلاف‌ها و نیم‌رخ‌ها نیاز است برای دو شرایط کلیدی تعیین شوند هم شرایط “نو بودن” و هم “خرابی”. ارزیابی شدت فرآیند بعدی پس از تعیین شرایط تجهیز بین این دو حالت است.
محدوده‌های کلیدی از ارزیابی نیم‌رخ عبارتند از شیب‌های دما، تغییرات در نیم‌رخ، سابقه تغییرات، اختلافات محلی، دماهای مطلق، و موقعیت ناهنجاری‌ها یا خصوصیات نیم‌رخ نسبت به آیتم می‌باشند.
ارزیابی شدت دماها و نیم‌رخ‌ها باید مطابق با۱۳ Clause انجام شود.
۱۵- پیش‌بینی و عیب‌یابی
۱-۱۵- تناوب‌های ممیزی
تناوب‌های ممیزی باید براساس میزان نرخ رو به فرسایش مورد انتظار از خرابی تعیین شودکه بواسطه افزایش دمانشانه های خرابی را ارائه می‌کند. تعیین تناوب ممیزی اولین ضرورت دقت پیش‌بینی تا شناخت خرابی می‌باشد.
۲-۱۵- تفسیر تصویر
۲-۱۵- تفسیر تصویر
از نقطه نظر ماشین‌آلات دوار، تفسیر تصویر گرمایی ضرورتاً فرآیندی است از مقایسه دماهای ظاهری سطح و نیم‌رخ‌های دمایی با معیارهای ایده‌آل طراحی، ساخت، نصب و تعمیرات.
هنگام استفاده ازIRT برای پایش وضعیت ماشین‌آلات دوار در زمان هر ممیزی لازم است شرایط کاکرد ماشین را به جزئیات بدانیم چراکه بسیاری تغییرات در نیم‌رخ گرمایی به شرایط کارکرد بستگی دارند.
طراحی ماشین در بار قطعات، اولین مشارکت کننده‌ها در نیم‌رخ گرمایی هستند. هنگام استفاده ازIRT برای ارزیابی ماشین، باید ماشین را بصورت یک کل دید. هر تصویر باید به عنوان تصویری از یک سری آنالیز شود نه به عنوان نماینده‌ای از شرایط یک محل.
۳-۱۵- فرآیند تشخیص خرابی
یک فرآیند تشخیص خرابی نوعی می‌تواند مانند زیر باشد:
a) دما و نیم‌رخ‌های مورد انتظار زمانی که ماشین تحت شرایط طراحی کار می‌کند را تعیین کنید.
b) معیار ارزیابی شدت مرتبط با شرایط کارکرد و طراحی را توسعه دهید.
c) دما و نیم‌رخ‌های مورد انتظار ماشین زمانی که تحت شرایط موجود کار می‌کند را تعیین کنید.
d) معیار ارزیابی شدت مرتبط با شرایط بهره‌برداری موجود را توسعه دهید.
e) تعیین کنید نیم‌رخ‌ها و دماها آیا به دلیل شرایط بهره‌برداری هستند یا یک شرایط خرابی.
f) عیب‌یابی خرابی‌ها را توسعه دهید.
g) اگر لازم است پیش‌بینی عیب را توسعه دهید.
h) گزارشی صادر کنید.
نکته: یک مثال آن بیرینگ‌های نگهدارنده در مقابل غیرنگهدارنده است بطور نرمال بیرینگ نگهدارنده بار محوری را به همان اندازه بار شعاعی تحمل می‌کند و متعاقباً انتظار می‌رود داغ‌تر از بیرینگ غیرنگهدارنده که تنها بار شعاعی را تحمل می کند باشد.در مقابل اگر بیرینگ غیر نگهدارنده در حال کار داغتر از بیرینگ نگهدارنده است ممکن است مشخص کند که آن شناور نیست و بنابراین بار محوری بیش از طراحی‌اش را دارد تحمل می‌کند.
۱۶- گزارش تست
ترموگرافر باید گزارش‌هایی برای همه بازرسی‌های مادون قرمز تهیه کند. غیر از مواردی که با مشتری توافق کرده‌اند، گزارش باید شامل موارد زیر باشد، اما نه محدود به آنها:
a) نام هر ترموگرافر
b) رتبه ترموگرافر
c) نام و آدرس مشتری
d) نام شرکتی که به ترموگرافر هنگام بازرسی کمک می‌کند، در صورت مفید بودن.
e) سازنده، مدل و تاریخ کالیبراسیون تجهیز مادون قرمز مورد استفاده
f) لیستی از همه تجهیزاتی که بازرسی می‌شوند و علامت‌گذاری تجهیزاتی که بازرسی نمی‌شوند.
g) جزئیات همه ناهنجاری‌های کشف شده
h) جزئیات شرایط محیطی و بهره‌برداری هر ماشین در هر زمان بازرسی
i) تاریخ و زمان‌های بازرسی
j) تاریخ زمانی که گزارش آماده می‌شود.
هنگام اجرای بازرسی مادون قرمز کیفی، ترموگرافر باید اطلاعات زیر را برای هر ناهنجاری شناخته شده ارائه دهد:
k) موقعیت دقیق هر ناهنجاری
L) شرح هر ناهنجاری
m) جزئیات هرگونه واسطه مستهلک کننده
n) شرایط محیطی اطراف ناهنجاری، مانند دمای هوا، سرعت باد، جهت باد و شرایط هوایی وقتی قابل توجه است.
o) پرینت تصویر حرارتی از ناهنجاری و تصویر بصری مرتبط با آن
p) جزئیات همه پنجره‌ها، فیلترها یا اپتیک‌های خارجی مورد استفاده
q) درجه‌بندی ارزیابی یا تخمینی از اهمیت ناهنجاری برای ایمنی و کارکرد پیوسته سیستم.
r) مرجع، یا حالت، معیار ارزیابی مورد استفاده.
s) هرگونه اطلاعات دیگر یا شرایط خاصی که ممکن است نتایج، تکرارپذیری یا تفسیر ناهنجاری را متأثر کند.
وقتی بازرسی مادون قرمز کمی اجرا می‌کنید، ترموگرافر باید اطلاعات اضافه‌تر زیر را ارائه کند:
t) فاصله دوربینIRT تا ناهنجاری
u) هرگاه امکان داشت، حداکثر بار آیتم و بار اندازه‌گیری شده در زمان بازرسی.
v) ضریب تشعشع، دمای ظاهری منعکس شده و مقادیر انتقال مورد استفاده برای محاسبه دماها.
w) هنگام استفاده از معیارΔT، دمای سطحی آیتم، دمای یک مرجع تعریف شده، و اختلاف نسبی دمای آنها.
علاوه بر موارد ذکر شده بالا گزارش همچنین باید نکاتی از هرگونه شرایط غیرایمن یا کارهای صورت گرفته و موارد مشاهده شده را نیز شامل شود.
۱۷- ارزیابی نفرات
ترموگرافرها باید آموزش دیده و مطابق باISO18436-7 ارزیابی شوند. گروه‌بندی لازم ترموگرافرها باید مورد تأیید مشتری و ارائه‌دهنده سرویس برای شروع هر کاری باشد.

ISO 18434-1 Condition monitoring and diagnostics of machinesدانلود کامل متن و عکس های آن

1 پاسخ دادن
  1. بهنام
    بهنام می گوید:

    اقا دمتون گرم خیلی خوب بود.

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *